Pretraga letova u tijeku...

Cijena navedena u rezultatu pretrage je konačna cijena!
Plaćajte Premium Visa karticom do 24 rate bez kamata i naknada!

OPĆI UVJETI PUTOVANJA PBZ CARD D.O.O., PUTNIČKA AGENCIJA

 
 

1. ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA U OVIM OPĆIM UVJETIMA

Opći uvjeti – Opći uvjeti putovanja PBZ Card d.o.o., putnič- ka agencija
Ugovor – ugovor o organiziranju putovanja ili ugovor o putovanju u paket aranžmanu, kojeg su Organizator putovanja i Ugovaratelj putovanja zaključili u svrhu realizacije putovanja pre- ma točno određenoj Ponudi putovanja / Ponudi za putovanje u paket aranžmanu
Organizator putovanja – PBZ Card d.o.o., putnička agencija
Ugovaratelj putovanja – svaka osoba koja s Organizatorom putovanja zaključi Ugovor, bez obzira tko je Putnik
Putnik – osoba koja osobno poduzima putovanje, neovisno o tome je li ona istovremeno i Ugovaratelj putovanja
Putovanje – pojedinačna usluga čiju realizaciju ugovaraju Organizator putovanja i Ugovaratelj putovanja putem Ugovora o putovanju, a sukladno definiciji iz Zakona o pružanju usluga u turizmu
Paket aranžman – kombinacija najmanje dviju različitih vrsta usluga putovanja za potrebe istog putovanja ili odmora čiju realizaciju ugovaraju Organizator putovanja i Ugovaratelj putovanja putem Ugovora o putovanju u paket aranžmanu, a sukladno definiciji iz Zakona o pružanju usluga u turizmu
Ponuda putovanja – ponuda točno određenog putovanja, kojom je ujedno i opisan plan putovanja, koji sklapanjem Ugovora čini sastavni dio tog Ugovora, pod uvjetom da samim Ugovorom nije što drugo određeno
Ponuda za putovanje u paket aranžmanu – ponuda točno određenog paket aranžmana sa standardnim predugovornim informacijama o paket aranžmanu, kojom je ujedno opisan plan, sadržaj i ukupna cijena putovanja u paket aranžmanu te po pri- hvatu od strane Ugovaratelja putovanja postaje sastavnim dijelom Ugovora o putovanju u paket aranžmanu
Voucher – pisana isprava, koja glasi na ime ili na određenu grupu putnika te sadrži neprenosivo pravo osoba na čije ime glasi na usluge koje su u njoj navedene, odnosno nalog neposrednom davatelju usluga da osobama na čije ime glasi pruži navedene usluge
Subagent – treće osobe putem kojih Organizator putovanja promovira i prodaje svoja Putovanja / Paket aranžmane.
Svi termini koji se spominju u ovim Općim uvjetima, a počinju velikim slovom imaju značenje kakvo im je dano u ovoj točki Općih uvjeta pod uvjetom da nisu drugačije definirani Ugovorom.

2. OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti, Ponuda putovanja / Ponuda za putovanje u paket aranžmanu te Obrazac sa standardnim informacijama za Ugovor o putovanju u paket aranžmanu sastavni su dio Ugovora koji Ugovaratelj putovanja sklapa s PBZ Cardom. Podaci sadržani u Ponudi putovanja / Ponudi za putovanje u paket aranžmanu mogu se promijeniti isključivo suglasnošću volja obiju ugovornih strana u pisanom obliku. U slučaju da su odredbe Ugovora i/ili Ponude putovanja i/ili Općih uvjeta i/ili Ponude za putovanje u paket aranžmanu različitog sadržaja, na ugovorni odnos između Ugovaratelja putovanja i Organizatora putovanja primijenit će se prvo Ugovor, a zatim Opći uvjeti. Potpisom Ugovora Ugovaratelj putovanja u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete. Ugovor se smatra obvezujućim po potpisu obiju ugovornih strana. Pod uvjetom da Ugovaratelj putovanja nije u mogućnosti osobno potpisati Ugovor, isti postaje obvezujući odnosno proizvodi pravne učinke tek kada Organizator putovanja primi cijeli iznos ugovorene cijene u cijelosti odnosno dio cijene ako je nesporno osigurano plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma.

3. PRIJAVE I PLAĆANJE

Prijavu putovanja može izvršiti svaka osoba navodeći imena Putnika i njegove/njihove druge podatke u svrhu realizacije putovanja, i to neposredno u poslovnici Organizatora putovanja, telefonom, telefaksom, e-mailom ili drugim sredstvima komu- nikacije, kao i kod ovlaštenih Subagenata. Ugovaratelj putovanja / Putnik dužan je, na zahtjev Organizatora putovanja, dostaviti sve podatke i dokumente potrebne radi realizacije Ugovora. Organizator putovanja ima pravo zatražiti i zadržati preslike dokumenata ako je to potrebno za realizaciju Ugovora. U slučaju da Ugovaratelj putovanja / Putnik ne dostavi tražene podatke u roku i na način naveden u zahtjevu Organizatora putovanja, smatra se da je odustao od Ugovora. Ugovaratelj putovanja / Putnik odgovoran je za svu štetu koja za njega ili Organizatora putovanja nastane zbog davanja netočnih i/ili nepotpunih podataka odnosno dokumenata. Ako Ugovaratelj putovanja plaća virmanski, obvezan je po zaključenju Ugovora izvršiti uplatu akontacije u visini 40% od ugovorene cijene Putovanja / Paket aranžmana po Putniku, a razliku do pune cijene Putovanja / Paket aranžmana dužan je uplatiti najkasnije 15 dana prije polaska Putnika na putovanje. Ako Ugovaratelj putovanja ne uplati preostali iznos cijene u predviđenom roku, smatrat će se da je Ugovor otkazan i Organizator putovanja pridržava pravo postupiti prema točki 9. ovih Općih uvjeta. Smatra se da je Ugovaratelj putovanja ispunio obvezu uplate akontacije s danom u kojem je na računu Organizatora putovanja evidentiran iznos na ime akontacije. Uplaćena akontacija uračunat će se u cijenu Putovanja / Paket aranžmana. Ako Organizator putovanja nije u mogućnosti potvrditi rezervaciju po kojoj je uplaćena akontacija, uplaćeni iznos na ime akontacije vratit će uplatitelju, u cijelosti.

4. CIJENA PAKET ARANŽMANA, POSEBNE USLUGE

Cijene Paket aranžmana objavljene su u kunama i vrijede od datuma Ponude za putovanje u paket aranžmanu. Cijena Paket aranžmana, ako Ugovorom nije drugačije određeno, u pravilu uključuje usluge prijevoza, smještaja i ugostiteljskih usluga, troškove organizacije putovanja, obvezna zakonska osiguranja (jamčevina), pristojbe zračnih luka ako je ugovoren i prijevoz zrakoplovom.Organizator putovanja dužan je osigurati izvršenje posebnih usluga pod uvjetom da su te usluge kao takve navedene i opisane u Ponudi za putovanje u paket aranžmanu ili u Ugovoru o putovanju u paket aranžmanu. U slučaju u kojem posebne usluge nisu sastavni dio Ponude za putovanje u paket aranžmanu, a koje Ugovaratelj putovanja / Putnik može naručiti prije odnosno tijekom putovanja, Organizator putovanja će nastojati osigurati pružanje tih usluga od njihova neposredna davatelja. U tom slučaju Ugovaratelj putovanja / Putnik dužan je izvršiti uplatu cijene za tražene posebne usluge na način i u roku kako to zahtijeva neposredni davatelj tih usluga ili Organizator putovanja, uvećanu za naknadu pribave tih usluga koja pripada Organizatoru putovanja i u slučaju odustanka Ugovaratelja putovanja / Putnika od naručenih posebnih usluga. Naknadno ugovorene usluge nakon što je izvršavanje Paket aranžmana započelo, ne smatraju se sastavnim dijelom istog. Eventualni posebni popusti na punu cijenu Paket aranžmana primjenjuju se samo ako su naznačeni u Ponudi za putovanje u paket aranžmanu.

5. PROMJENA CIJENE

Organizator putovanja ima pravo promjene cijene Putovanja / Paket aranžmana navedene u Ugovoru, ako je povećanje posljedica povećanja cijena prijevoza putnika proizašlih iz troškova goriva ili drugih izvora energije, visine poreza ili naknada za usluge Putovanja / Paket aranžmana obuhvaćenih Ugovorom, koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje Putovanja / Paket aranžmana, uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama ili promjene deviznih tečajeva vezanih uz Putovanje / Paket aranžman.

6. PUTNA DOKUMENTACIJA

Putnom dokumentacijom se smatraju dokumenti koje je Organizator putovanja dužan predati Ugovaratelju putovanja / Putniku, a koji su potrebni za realizaciju putovanja iz Ugovora (primjerice original voucher, program putovanja, zrakoplovne karte, eventualne pisane obavijesti i sl.) Sva putna dokumentacija bit će dostavljena Ugovaratelju putovanja / Putniku najkasnije 7 dana prije polaska na put, ako Ponudom putovanja / Ponudom za putovanje u paket aranžmanu nije drugačije navedeno. Radi izbjegavanja bilo kakvih dvojbi, putnom dokumentacijom u smislu Općih uvjeta ne smatraju se putne identifikacijske isprave.

7. PROMJENA UGOVORA

Ako Organizator putovanja prije početka putovanja značajnije izmijeni ugovoreno Putovanje / Paket aranžman (program, smještaj ili cijenu i sl.) dužan je o tome, bez odgode, obavijestiti Ugovaratelja putovanja / Putnika u pisanom obliku. Organizator putovanja u toj obavijesti može Ugovaratelju putovanja ponuditi zamjensko Putovanje / Paket aranžman te navesti naznaku izvršenih izmjena i utjecaj tih izmjena na ugovorenu cijenu Putovanja / Paket aranžmana. Ugovaratelj putovanja je dužan u roku od 2 (dva) radna dana od prijema takve ponude obavijestiti Organizatora putovanja o prihvatu ili raskinuti Ugovor. U slučaju da Ugovaratelj putovanja odbije izmjene i raskine Ugovor te ne prihvati zamjensko Putovanje / Paket aranžman, ima pravo na povrat ukupno uplaćene cijene te naknadu štete. Ako se Ugovaratelj putovanja ogluši na obavijest i ponudu Organizatora putovanja, protekom roka od 2 dana Ugovor se sma- tra raskinutim. Ugovaratelj putovanja / Putnik nema pravo na naknadu štete ako do izmjene Putovanja / Paket aranžmana dođe zbog izvan- rednih vanjskih okolnosti koje Organizator putovanja nije mogao predvidjeti, izbjeći ni otkloniti. Ako Organizator putovanja nakon početka Putovanja / Paket aranžmana nije pružio veći dio ugovorenih usluga ili ocijeni da ih neće biti u stanju osigurati, može na svoj teret uz suglasnost Putnika izvršiti izmjene Putovanja / Paket aranžmana te ako je potrebno obeštetiti Ugovaratelja putovanja za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Ako nije moguće na odgovarajući način izmijeniti Putovanje / Paket aranžman ili Ugovaratelj putovanja ne prihvati izmjene iz opravdanih razloga, Organizator putovanja je dužan na svoj trošak omogućiti Putniku povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je on s time suglasan te mu je dužan izvršiti povrat iznosa koji odgovara dijelu cijene neiskorištenog dijela Putovanja / Paket aranžmana. Putnik tijekom realizacije Putovanja / Paket aranžmana može promijeniti Putovanje / Paket aranžman, odnosno ugovorene usluge samo uz prethodno dobivenu pisanu suglasnost Organizatora putovanja, pod uvjetom da prije promjene Putovanja / Paket aranžmana izvrši uplatu razlike cijene ako takva promje- na povisuje cijenu Putovanja / Paket aranžmana.

8. OTKAZ PUTOVANJA / PAKET ARANŽMANA OD STRANE ORGANIZATORA PUTOVANJA

Bez obveze na naknadu štete Ugovaratelju putovanja, Organizator putovanja može otkazati Putovanje / Paket aranžman zbog više sile koja može nastupiti prije ili tijekom realizacije Putovanja / Paket aranžmana i u slučaju da se za putovanje u Paket aranžmanu ne prijavi dovoljan broj putnika, koji je naznačen u svakoj Ponudi za putovanje u paket aranžmanu. U slučaju da Organizator putovanja otkazuje putovanje u Paket aranžmanu zbog nedovoljnog broja prijavljenih putnika, to pravo na otkaz može ostvariti najkasnije:

 • dvadeset (20) dana prije početka Paket aranžmana za Paket aranžmane koji traju više od šest dana

 • sedam (7) dana prije početka Paket aranžmana za Paket aranžmane koji traju između dva i šest dana

 • 48 sati prije početka Paket aranžmana za Paket aranžmane koji traju manje od dva dana.

Ako Organizator putovanja otkaže Ugovor, Ugovaratelj putovanja ima pravo na povrat cijelog uplaćenog iznosa cijene.

9. OTKAZ I PREKID PUTOVANJA / PAKET ARAN- ŽMANA OD STRANE UGOVARATELJA PUTOVA​NJA / PUTNIKA

 1. U slučaju da Ugovaratelj putovanja / Putnik otkaže Putovanje / Paket aranžman, Organizator putovanja zadržava uplaćeni iznos u visini koja ovisi o vremenu otkazivanja Putovanja / Paket aranžmana i to na slijedeći način:

  • do 30 dana prije polaska – 10 % cijene, a najmanje 100,00 kuna

  • 29 do 22 dana prije polaska – 25 % cijene

  • 21 do 15 dana prije polaska – 40 % cijene

  • 14 do 8 dana prije polaska – 80 % cijene

  • 7 do 0 dana prije polaska – 100 % cijene

  • nakon polaska – 100 % cijene.

Ako su stvarno nastali troškovi, odnosno udio u fiksnim troškovima, veći od onih u navedenoj ljestvici, Organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Ovi otkazni rokovi se primjenjuju i u slučaju promjene datuma polaska. U slučaju da Ugovaratelj putovanja / Putnik za trajanja Putovanja
/ Paket aranžmana otkaže Putovanje / Paket aranžman zbog izvanrednih vanjskih okolnosti, koje nije mogao predvidjeti u vrijeme zaključenja Ugovora, odnosno otkloniti niti izbjeći, Or- ganizator putovanja ima pravo samo na naknadu stvarno na- stalih troškova. Ako su u Ponudi putovanja / Ponudi za putovanje u paket aranžmanu određeni drugačiji uvjeti za otkaz putovanja, primjenjuju se otkazni uvjeti utvrđeni u takvoj Ponudi putovanja / Ponudi putovanja u paket aranžmanu.

 1. Pri ugovaranju charter putovanja, incentive putovanja, putovanja na krstarenja, putovanja na tečajeve stranih jezika u inozemstvu, putovanja na kongrese, sajmove te drugih specifičnih programa, kao i programa koji se odvijaju u terminima božićnih, novogodišnjih, uskrsnih i ostalih blagdana, vrijede posebni uvjeti naplate troškova otkaza Putovanja / Paket aranžmana. Organizator putovanja u slučaju otkaza Ugovaratelja putovanja / Putnika pridržava pravo naplate svih nastalih troškova, koji mogu iznositi i do pune cijene Putovanja / Paket aranžmana, bez obzira na rokove otkaza naznačenih pod točkom 9.a. Općih uvjeta.

U slučaju otkazivanja Paket aranžmana, kojeg je dio prijevoz zrakoplovom i/ili brodom, uvjeti povrata novčanih sredstava definirani su uvjetima i pravilima zračnog prijevoznika / brodara. Usmeni otkaz Ugovaratelj putovanja / Putnik je dužan potvrditi u pisanom obliku bilo dopisom, telefaksom ili e-mailom. Ako Ugovaratelj putovanja / Putnik ne potvrdi usmeno priopćeni otkaz u pisanom obliku, smatrat će se da nije otkazao Putovanje / Paket aranžman. Ako Ugovaratelj putovanja / Putnik, na vlastiti zahtjev prekine Putovanje / Paket aranžman, koje je u tijeku, nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog povratka u mjesto polaska.

10. PUTNA OSIGURANJA

Ugovorena cijena Putovanja / Paket aranžmana ne uključuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu (putno zdravstveno u inozemstvu) i/ili osiguranje privatne odgovornosti i/ili osiguranje prtljage i/ili osiguranje otkaza ili prekida putovanja i/ili osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode). Organizator putovanja ponudit će prije zaključenja Ugovora, Ugovaratelju putovanja / Putniku navedena osiguranja. Ugovor o osiguranju može se ugovoriti neposredno kod osiguravatelja koji nude ugovaranje takvih osigu- ranja ili kod Organizatora putovanja, koji u tom slučaju nastupa u ime i za račun osiguratelja.

11. ZDRAVSTVENI PROPISI

Ugovaratelj putovanja / Putnik je dužan obavijestiti Organizatora putovanja o svim činjenicama u pogledu zdravlja i/ili navika Putnika, a koje bi mogle ugroziti odvijanje Putovanja / Paket aranžmana (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim Ponudama putovanja / Ponudama za putovanje u paket aranžmanima navedena su posebna pravila za Putovanje / Paket aranžman, koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenta, sve to prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije za putovanje u pojedine zemlje odnosno pravilima zemlje u koju se ili kroz koju putuje, pa je Putnik dužan cijepiti se i/ili pribaviti odgovarajući dokument o cijepljenu. Putnik je odgovoran za posjedovanje valjanih potvrda i dokumenata o cijepljenu. Ako putovanje ne bude započeto ili bude prekinuto iz razloga što Putnik nije izvršio cijepljenje, odnosno ne posjeduje odgovarajući dokument o cijepljenju, primijenit će se toč- ka 9. Općih uvjeta.

12. PUTNE ISPRAVE

Putnici su dužni, o vlastitom trošku, pribaviti i posjedovati valjane putne isprave za cijelo vrijeme trajanja putovanja. Ugovaratelj putovanja / Putnik isključivo je odgovoran za slučaj u kojem nije u mogućnosti ostvariti Putovanje / Paket aranžman zbog neposjedovanja valjanih putnih isprava. U tom slučaju smatra se da je Ugovaratelj putovanja / Putnik otkazao Putovanje / Paket aranžman te će se primijeniti točka 9. Općih uvjeta. U slučaju krađe ili gubitka putnih isprava za trajanja Putovanja / Paket aranžmana Putnik će sam snositi troškove pribavljanja novih isprava, kao i troškove koji iz toga mogu proizaći. Organizator putovanja pomoći će Putniku u slučaju krađe/gubitka putnih isprava, pri tome vodeći računa o normalnom odvijanju Putovanja / Paket aranžmana. Organizator putovanja neće biti odgovoran za odluke carinskih, policijskih i drugih službenih tijela kojima se Putniku ne dozvoljava ulazak ili izlazak iz pojedine zemlje te se u tom slučaju primjenjuju odredbe Općih uvjeta koje se odnose na otkaz i prekid putovanja od strane Ugovaratelja putovanja / Putnika. Ako je za pojedino Putovanje / Paket aranžman potrebna viza, Organizator putovanja može, uz posebnu doplatu, posredovati u dobavljanju iste, ako je takvu uslugu ugovorio s Ugovarateljem putovanja. Organizator putovanja ne jamči ishođenje vize.

13. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan pridržavati se pravila ponašanja u smještajnim objektima (npr. hoteli, hosteli, apartmani, koledž, rezidencije, privatni smještaj i dr.) odnosno sredstvima prijevoza i svojim postupcima ne ugrožavati redovno i nesmetano odvijanje Pu- tovanja / Paket aranžmana. U slučaju da Putnik svojim pona- šanjem uzrokuje štetu davatelju usluge u smještajnom objektu ili sredstvu prijevoza odnosno onemogućava redovno i nesmetano odvijanje Putovanja / Paket aranžmana dužan je takvu štetu odmah otkloniti odnosno nadoknaditi oštećenom, pri čemu je u obvezi surađivati s davateljem tih usluga i Organizatorom putovanja. Ako Putnik ugrožava redovno i nesmetano odvijanje Putovanja / Paket aranžmana, Organizator putovanja osim prava na naknadu štete, ima pravo prekinuti Putovanje / Paket aranžman, u kojem slučaju će se smatrati da je Putovanje / Paket aranžman prekinuto na zahtjev Putnika. Ako je u slučaju opisanom u prethodnom stavku ove točke Putnik maloljetna osoba odnosno dijete, roditelj je dužan prihva- titi povratak djeteta kući odnosno doći po svoje dijete, o vlastitom trošku. Putnik je dužan pridržavati se deviznih i carinskih propisa Republike Hrvatske, kao i zakonskih propisa zemalja u koje i kroz koje putuje. U slučaju nemogućnosti nastavka Putovanja / Pa- ket aranžmana zbog kršenja propisa, sve nastale troškove snosi Putnik.

14. OBVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA
Organizator putovanja dužan je brinuti se o provedbi usluga kao i o izboru davatelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika te brinuti se o pravima i interesima Putnika sukladno trgovačkim običajima u turizmu. Organizator putovanja dužan je Putniku pružiti sve usluge navedene u Ugovoru te odgovara Ugovaratelju putovanja zbog eventualnog neispunjenja ili djelomičnog ispunjenja usluga. Organizator putovanja nije odgovaran za eventualne pogreške koje nastanu prilikom objave programa putovanja / programa putovanja u paket aranžmanu. Organizator putovanja dužan je sve ugovorene usluge izvesti u potpunosti i kako je opisano u Ugovoru osim u slučaju više sile (prometne nezgode, vremenske nepogode, terorističkog akta i slično). U takvim slučajevima Organizator putovanja će osigurati pružanje usluge ovisno o uputama državnih vlasti zemlje u kojoj se događaj zbio. Ako zemlja koja je obuhvaćena Ponudom pu- tovanja / Ponudom za putovanje u paket aranžmanu u vrijeme polaska ili tijekom putovanja ne jamči sigurnost boravka i/ili tranzita, Organizator putovanja ima pravo prilagoditi program putovanja / program putovanja u paket aranžmanu tim okolnostima. Organizator jamči kvalitetu usluga u skladu sa standardima zemlje u kojoj se usluga izvršava. Organizator putovanja isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima, Organizator putovanja nije dužan podmiriti sve dodatne troškove Putnika. U slučaju terorističkih akcija, prirodnih katastrofa, epidemija, nemira i ratova u pojedinim regijama, te drugih razloga na koje Organizator putovanja ne može utjecati, a dogode se tijekom putovanja, Organizator putovanja je u obvezi omogućiti Putniku povrat u mjesto polaska. Organizator putovanja će upozoriti Ugovaratelja putovanja / Putnika o stupnju standarda zemlje putovanja (različitosti u odnosu na standarde u kojoj Putnik prebiva ili boravi) te o mogućnosti odstupanja od programa putovanja / programa putovanja u paket aranžmanu zbog lokalnih običaja i pravila.

15. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA – JAMČEVINA

Organizator putovanja je kod osiguravatelja uplatio policu osiguranja jamčevine za turistički paket aranžman za slučaj plat- ne nemogućnosti ili stečaja Organizatora putovanja zbog čega Paket aranžman ne bude poduzet odnosno radi naknade troš- kova povratka Putnika u mjesto polaska. U slučaju nastupa osiguranog slučaja, Ugovaratelj putovanja / Putnik treba na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru ili na drugoj odgovarajućoj ispravi i na zahtjev osiguravatelja dostaviti potrebnu dokumentaciju.

16. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA PAKET ARANŽMANA

Organizator putovanja je kod osiguravatelja uplatio policu osiguranja od odgovornosti organizatora paket aranžmana za štetu koju prouzroči Ugovaratelju putovanja / Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na Paket aranžman.

17. UVJETI PRIJEVOZA PUTNIKA U ZRAČNOM PRIJEVOZU

Uvjeti zračnog prijevoza Putnika i prtljage definirani su od strane zračnog prijevoznika te je Putnik dužan pridržavati ih se.

18. PRTLJAGA

Organizator putovanja nije odgovoran za uništenu, ukradenu ili izgubljenu prtljagu, kao niti za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu (preporuča se najam i korištenje sefa) odnosno u sredstvima prijevoza. Prijavu svakog oštećenja/otuđenja Putnik upu- ćuje prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta.

19. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni smještajni i prijevozni kapaciteti opisani su prema službenoj kategorizaciji države u kojoj se Putnik nalazi za trajanja putovanja, važećoj u trenutku izrade Ponude putovanja / Ponude za putovanje u paket aranžmanu. Sve usluge u ponudi smještajnih i prijevoznih jedinica (hotela, apartmana, vlaka i sl.) pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, zbog čega standardi smještaja i usluga mogu biti različiti i neusporedivi. Organizator putovanja nije odgovoran za informacije koje nisu u skladu s opisom usluga i objekata iz Ponude putovanja / Ponude za putovanje u paket aranžmanu, a koje Ugovaratelj putovanja / Putnik dobije od strane trećih osoba.

20. PRIHVAT I SMJEŠTAJ PUTNIKA

Raspored u smještajne objekte određuje se na recepciji smještajnog objekta. Ako Ugovaratelj putovanja nije izričito ugovorio sobu ili apartman posebnih svojstava, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu, apartman, kabinu i sl. opisanu u Ponudi putovanja / Ponudi za putovanje u paket aranžmanu. Ugovaratelj putovanja / Putnik koji želi putovati s kućnim ljubimcem, dužan je prije zaključenja Ugovora zatražiti informaciju od Organizatora putovanja o mogućnosti boravka kućnih ljubimaca u smještajnom objektu i eventualnoj doplati cijene za iste. Putnik je dužan pridržavati se pravila smještajnih jedinica u pogledu vremena početka korištenja soba, apartmana, kabina i sl., te vremena njihovog napuštanja, u protivnom Putnik sam snosi eventualne dodatne troškove.

21. REKLAMACIJE

U slučaju da Ugovaratelj putovanja / Putnik izjavi prigovor koji se odnosi na neispunjenje / djelomično ispunjenje pojedine usluge koja čini Putovanje / Paket aranžman, dužan je taj prigovor podnijeti osobi koja je dužna tu uslugu uredno izvršiti, odmah po saznanju, a Organizatoru putovanja u roku 8 dana od završetka Putovanja / Paket aranžmana. Prigovor uložen nakon proteka navedenog roka, Organizator putovanja nije dužan uzeti u razmatranje. Putnik je dužan surađivati s Organizatorom putovanja i neposrednim davateljem usluga radi otklanjanja uzroka prigovora. Ako Putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje reklamacije, a koje odgovara ugovorenoj usluzi po vrsti i kvaliteti, Organizator putovanja neće uvažiti naknadnu reklamaciju Ugo- varatelja putovanja / Putnika, niti je na nju obvezan odgovoriti. Ako niti nakon prigovora usluga nije pružena na ugovoreni način, Putnik je dužan zatražiti pisanu potvrdu od osobe koja je dužna uredno izvršiti tu uslugu i istu priložiti uz svoju pisanu reklamaciju najkasnije u roku osam dana nakon povratka s puto- vanja, a u protivnom Organizator putovanja istu nije dužan uzeti u obzir. Reklamacije po povratku s putovanja bez priložene potvrde, smatrat će se neosnovanima. Organizator putovanja je dužan donijeti pisani odgovor na prigovor u roku od 15 dana po njegovu primitku, te ima pravo tražiti odgodu rješavanja reklamacija zbog potrebe prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davatelja usluga. Organizator putovanja će rješavati samo one reklamacije kojima se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Dok Ugovaratelj putovanja / Putnik ne primi odluku Organizatora putovanja, odriče se pokretanja bilo kakvih postupaka vezanih uz prigovor te davanja informacija u medije. Najviša na- knada po reklamaciji može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, ne može obuhvatiti već iskorištene usluge, kao ni cjelokupni iznos Putovanja / Paket aranžmana. Ovime se isključuje pravo Ugovaratelja putovanja / Putnika na naknadu nematerijalne štete. U slučaju sklapanja Ugovora po “fortuna sistemu” ili “last mi- nute” ponude Ugovaratelj putovanja / Putnik nema pravo prigovora na smještaj.

22. OBVEZA RAZMATRANJA MOGUĆNOSTI MIRENJA

U slučaju spornih pitanja koja proizađu iz ili u svezi s Ugovorom, njegove ugovorne strane se obvezuju najprije razmotriti mogućnost rješavanja tih spornih pitanja mirnim putem u neposrednom kontaktu. U svakom slučaju, može se podnijeti i prijedlog za mirenje Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, mirenje@hgk. hr, www.hgk.hr.

23. SUDSKA NADLEŽNOST I MJERODAVNO PRAVO
Ugovorne strane će sva sporna pitanja koja proizađu iz Ugovora pokušati riješiti mirnim putem sukladno točki 22. Općih uvjeta, u protivnom sporazumno utvrđuju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu i primjenu važećih propisa Republike Hrvatske.

24. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci Putnika koriste se u svrhu realizacije Ugovora uključivo i prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama u zemlji i inozemstvu te osiguravateljima ako Ugovaratelj putovanja / Putnik ugovara izabrana osiguranja preko Organizatora putovanja, kao i za daljnju međusobnu komunikaciju. Organizator putovanja se obvezuje da će se dobivenim podacima koristiti samo u svrhu realizacije tražene usluge te da neće podatke iznijeti, dati ili prodati trećoj osobi. Osobni podaci čuvaju se u bazi podataka, u skladu s odlukom Uprave Organizatora putovanja o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

25. PRIMJENA OPĆIH UVJETA NA KRSTARENJA / PRIJEVOZ BRODOM

Kada se Ponuda putovanja / Ponuda za putovanje u paket aranžmanu odnosni na krstarenje, odnosno uključuje prijevoz brodom, isključuje se primjena Općih uvjeta u odredbama koje su drugačije uređene općim uvjetima brodara te se u tim slučaje- vima primjenjuju opći uvjeti brodara, osim u pogledu prava Organizatora putovanja na otkaz putovanja ako se nije prijavio dovaljan broj putnika u kojem slučaju se putovanje može otkazati ako se prijavi nedostatan broj putnika određenim odredbama bilo općih uvjeta brodara bilo Općih uvjeta. Potpisom Ugovora iz gornje odredbe, Ugovaratelj putovanja potvrđuje da je primio opće uvjete brodara, da je suglasan da isti čine sastavni dio Ugovora te odredbe općih uvjeta brodara prihvaća u cijelosti.

26. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu dana 1. ožujka 2019. godine.
Danom donošenja Općih uvjeta putovanja PBZ CARD d.o.o., putnička agencija stavljaju se izvan snage Opći uvjeti putovanja PBZ CARD d.o.o., putnička agencija od 15.ožujka 2017. godine.
Zagreb, veljača 2019.
 
 

PBZ Card d.o.o., putnička agencija, Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

E-mail: travel@pbzcard.hr,  www.pbzcard-travel.hr, Tel.:  01/ 612 42 22,
Faks: 01/ 636 30 99; IDK: HR-AB-01-080258649; OIB: 28495895537

Sadržaj ove stranice prilagođen je za uređaje s ekranima koji imaju najmanje 320px širine.