Pretraga letova u tijeku...

Cijena navedena u rezultatu pretrage je konačna cijena!
Plaćajte American Express karticom do 24 rate bez kamata i naknada!

Palma Opći uvjeti putovanja Europa


Prijava
Putnik se može prijaviti za turistički aranžman u organizaciji Ta Palma, u bilo kojoj Palminoj poslovnici ili ovlaštenoj agenciji. Prilikom prijave, Ta Palma i putnik sklapaju ugovor, koji je ujedno i potvrda rezervacije i sadrži podatke o putnikovom turističkom aranžmanu ili se odnosi na program aranžmana, gdje su ti podaci navedeni. Prilikom prijave putnik je dužan navesti sve podatke i priložiti dokumente, koje zahtjeva program putovanja, te platiti akontaciju i trošak prijave, odnosno rezervacije. Ta Palma za svoje usluge naplaćuje naručitelju standardne rezervacijske troškove i troškove za sastavljanje ugovora za prodaju turističkih aranžmana u visini 7,50 € na prijavu kod jednodnevnih putovanja-izleta i 15,00 € na prijavu (voucher) za ostala raspisana putovanja, odnosno 25,00 € kod putovanja, pripremljenih po narudžbi, što je objavljeno na vidljivom mjestu u Palminim poslovnicama. U slučaju, da putnik prilikom prijave ne navede točne podatke, odgovoran je za sve troškove odnosno posljedice, nastale zbog netočnih podataka.
Prijava putnika je obvezujuća. Od nje je moguće odustati samo u skladu s odredbama o putnikom otkazu putovanja navedenih u Općim uvjetima. Obvezujućom prijavom smatra se, osim pisane prijave ili potpisanog ugovora, svaka narudžba proslijeđena usmeno ili pismeno koja sadržava ime i prezime putnika i ostalih suputnika, broj kreditne kartice ili identifikaciju drugog platnog instrumenta, uplatu prijave ili njezina dijela, uplatu troškova prijave odnosno rezervacije ili konkludentnu radnju koja potvrđuje da je putnik proslijedio obvezujuću prijavu ili prijavu koja sadržava bilo koji od navedenih podataka. Ukoliko u katalogu ne pronađete željenu destinaciju ili objekt, rado ćemo vam posredovati rezervaciju po vašoj želji. Prilikom sastavljanja kompleksnih ponuda potrebno je uplatiti 30,00 € (za rezervaciju do 10 dana prije polaska 30% predviđene vrijednosti aranžmana), kao garanciju za izvedbu rezervacije. U slučaju potvrde rezervacije uplaćeni iznos se uračunava u konačni iznos, a u slučaju ukoliko se predomislite te ne potvrdite rezervaciju, novac zadržavamo kao trošak izvedbe rezervacije. Za svaku promjenu već potvrđene rezervacije, potrebno je platiti iznos od 15,00 €. Ukoliko putnik ili agencija u kojoj je uplatio aranžman u potpunosti ne plate aranžman u predviđenom roku, smatra se da je aranžman otkazan.
Organizator zadržava pravo obračunati troškove otkazivanja u skladu s točkom OTKAZ PUTOVANJA. Prilikom rezervacije, na upit (RQ-request), putnik plaća polog u visini koja je određena ljestvicom troškova otkaza odgovornog organizatora i predviđenog datuma polaska i koja nije manja od 42,00 €. Putnik prilikom prijave potpisuje ugovor o rezervaciji (prijavnicu). Na taj način sve, što je navedeno u tim uvjetima odnosno uvjetima odgovornog organizatora, postaje pravna obveza, kako za putnika tako i za organizatora, ukoliko odgovorni organizator takvu rezervaciju nakon provjere i potvrdi. Ukoliko se putnik odluči za rezervaciju s opcijom (po dogovoru ili ponudi) od strane organizatora, vrijede uvjeti za sklapanje ugovora, koji su označeni na opcijskom dokumentu. Opcija ne vrijedi i nije obvezujuća u slučaju više sile ili „ stop bookinga“ (stop prodaje).

Plaćanje
Danom plaćanja smatra se dan kada putnik izvrši uplatu na blagajni Ta Palma ili kod ovlaštene agencije, odnosno Ta Palma dobije doznaku na svoj transakcijski račun. Prilikom prijave putnik plaća akontaciju u iznosu od 30 % cijene aranžmana, odnosno onoliko, koliko je navedeno u programu putovanja i troškove rezervacije. Preostali dio putnik mora platitit najmanje 14 dana prije početka putovanja, odnosno onako kako je navedeno u programu. U slučaju, da preostali dio cijene aranžmana putnik ili ovlaštena agencija u kojoj je putnik napravio rezervaciju ne plati u predviđeno roku, smatra se da je otkazao putovanje i tada se upotrebljavaju odredbe o putnikovom otkazu aranžmana iz ovih općih uvjeta i uputa za turističke aranžmane.
Pravovremeno i u ukupnom iznosu plaćeno putovanje, prijavnina i troškova prijave putniku jamče, po uvjetima, određenim u ovim općim uvjetima i uputama za turističke aranžmane, odnosno po uvjetima određenim u posebnim uvjetima poslovanja ili programa, sudjelovanje odnosno slobodno mjesto na pojedinačnom turističkom aranžmanu ili putovanju. Putnik je prilikom polaska dužan pokazati dokument o plaćenom aranžmanu (ugovor/voucher ili/i potvrdu o uplati); u suprotnom je moguće da odgovorna osoba na putovanju putnika ne primi na putovanje, odnosno aranžman. Putnik može plaćati gotovinom ili drugim predviđenim sredstvom plaćanja. U skladu s uvjetima bezgotovinskog poslovanja financijskih institucija kod izvršenog bezgotovinskog plaćanja (kreditne kartice, Maestro, bankovna kartica...) turističkog aranžmana ili druge Palmine usluge Ta Palma ni u kom slučaju ne može isplatiti gotovinu ako bude trebalo vratiti uplaćeni iznos, ali putnik može zahtijevati povrat novca ako na njega ima pravo. Kada za putnika turistički aranžman rezervira ovlaštena turistička agencija, sve odredbe iz ove točke vrijede i za ovlaštenu turističku agenciju.

Cijene
Cijene putovanja su određene programom i cjenikom putovanja ili ljetovanja, te vrijede od dana objave programa. Putnik je uz osnovnu cijenu turističkog aranžmana dužan platiti i sve doplate (avionske, lučke, sigurnosne pristojbe,
vize, doplate za gorivo, itd.) koje se, ukoliko već nisu uračunata u osnovnu cijenu aranžmana, u ugovoru o putovanju zbrajaju zajedno s osnovnom cijenom aranžmana te mogućim neobaveznim doplatama u konačnu cijenu i tako na temelju ugovora o putovanju predstavljaju konačnu obvezu putnika. Ta Palma zadržava pravo za moguću promjenu cijene zbog promjene tečajne valute ili promjene tarifa prijevoznika, koje utječu na cijenu putovanja, u skladu s zakonom, koji uređuje obveze i propise, koji su valjani u Republici Sloveniji.
O mogućim promjenama cijene putovanja Ta Palma putnika obavještava 20 dana prije polaska. Ta Palma može u programu odrediti, da putnik usluge, koje će biti pružene tokom putovanja, plati na licu mjesta. U tom slučaju Ta Palma ne nastupa kao organizator, niti kao posrednik, već kao informator. U tom se slučaju svi reklamacijski zahtjevi odnose na izvođača usluge na samoj destinaciji. Ta Palma u programu može navesti cijenu aranžmana, a pri tom dodati i da se cijena može povećati ukoliko će se prijaviti određeni broj putnika odnosno nastupe drugi precizno određeni uvjeti. Putnik se prijavljuje po optimalno-nižoj cijeni, ali je upoznat te suglasan s doplatom razlike između optimalnog i minimalnog sudjelovanja putnika.
U slučaju, da se za putovanje odluči manji broj putnika, o promjeni uvjeta ćemo vas obavijestiti tjedan dana prije odlaska. Ugovorna strana putovanja ili putnik ima pravo raskinuti ugovor o organizaciji putovanja ako je poskupljenje veće od 10 %. U tom slučaju ima pravo na povrat uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete i na eventualne troškove vize, osiguranja, cijepljenja i slične troškove. Tako niti jedna odredba ne tvrdi, da će nastupiti uvjeti za povećanje cijene aranžmana i putnik ne može odstupiti od ugovora, ukoliko bi uvjeti za povećanje cijene nastupili. Mogući popusti i pogodnosti međusobno se uvijek isključuju i nikad se ne zbrajaju. Ukoliko je više mogućih popusta i/ili povoljnosti, putnik može izabrati onu koja mu najviše odgovara i za koju ispunjava uvjete.

Usluge uključene u cijenu aranžmana
Ukoliko u programu nije drugačije navedeno, u cijenu aranžmana su uračunate prijevozne, hotelske i gostinjske usluge, navedene u programu putovanja, kao i organizacija putovanja, PDV i osnovno osiguranje od nezgode. Ukoliko u programu nije drugačije navedeno, vrijede cijene pojedinačnog turističkog aranžmana na osobu, za smještaj u standardnim dvokrevetnim sobama, bez garancije pogleda, balkona itd i nude samo osnovni smještaj. Ukoliko postoji želja za smještaj tri osobe u jednoj sobi, putnike upozoravamo, da je treći ležaj dodan u sobi i nije uvijek ekvivalentan osnovnom ležaju, ali cijena putovanja ostaje ista. Putniku tako omogućavamo, da izbjegne doplatu za smještaj u jednokrevetnoj sobi.
Ukoliko postoje posebnosti, iste su navedene u cjeniku pri svakoj pojedinoj državi. Prehrana, udobnost i ostala ponuda pod nadzorom su lokalnih turističkih organizatora. Standardi turističkih ponuda među izabranim destinacijama su različiti i ne mogu se uspoređivati. Prehrana je također prilagođena lokalnim navikama. Organizator uz sve navedeno ne odgovara za bilo kakvu usmeno ili pisanu informaciju, koju je putnik dobio na posredničkom prodajnom mjestu, isto tako ne odgovara za informacije, koje su kod pojedinih objekata napisane na Internet stranicama pojedinog objekta, jer su te informacije lokalnog karaktera i prosudbe.

Dodatne usluge
Dodatne usluge su sve usluge, koje u pravilu nisu uračunate u cijenu aranžmana (jednokrevetna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti, ulaznice itd.) ili su za njih prema programu predviđene doplate (vize, avionske pristojbe ..), zato ih putnik plaća posebno, osim ako u programu nije drugačije navedeno. U slučaju da su pri pojedinačnom aranžmanu raspisane posebne odnosno dodatne usluge, putnik može izraziti želju za tim uslugama prilikom prijave i doplatiti ih osnovnoj cijeni aranžmana.
Objavljene cijene dodatnih odnosno posebnih usluga vrijede samo u slučaju narudžbe i uplate tih usluga, prilikom narudžbe i uplate osnovnog aranžmana na prijavnom mjestu. Za vrijeme putovanja putnik može doplatiti posebne usluge vođi puta ili predstavniku Ta Palma odnosno predstavniku organizatora putovanja koji organizira putnikov turistički aranžman, na mjestu gdje se vrši usluga, u odgovarajućoj valuti i ako je za vrijeme putovanja određenu uslugu još moguće naručiti, po cijeni koja vrijedi na licu mjesta.

Otkaz ili promjena putovanja od strane putnika
Putnik ima pravo otkazati putovanje u poslovnici, gdje je rezervacija izvršena, u pisanom obliku, inače se otkaz putovanja ne prihvaća. U slučaju da putnik otkaže ugovor o putovanju, Ta Palma ima pravo na naknadu troškova nastalih zbog otkazivanja putovanja. Visina naknade troškova ovisi o trenutku u kojem je putnik otkazao putovanje. Ukoliko putnik otkaže aranžman, dužan je Ta Palmi vratiti trošak prijave u iznosu od 15€ po ugovoru. Visina naknade troškova otkaza putovanja ovisi o vremenu do početka izvođenja usluga u kojem je putnik predložio otkaz putovanja odnosno otkazao putovanje :
do 30 dana prije dana početka usluge - 10% cijene aranžmana
29 do 22 dana prije dana početka usluge – 30% cijene aranžmana
21 do 15 dana prije dana početka usluge – 40% cijene aranžmana
14 do 8 dana prije dana početka usluge – 60% cijene aranžmana
7 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska – 100% cijene aranžmana
Nedolazak bez otkaza - 100% cijene aranžmana.
Otkaz putovanja ili promjena programa za katalog PUTOVANJA – SVIJET I ARABESKE, vrijede posebni uvjeti – pogledati POSEBNE UVJETE ZA PUTOVANJA SVIJET I ARABESKE-ispod. U primjeri kada TA Palma nije organizator putovanja, vrijede uvjeti organizatora putovanja koje prodajno mjesto prilaže prijavnici. U svim slučajevima kada je predmet ugovora kupovina zrakoplovnih karata, Ta Palma, osim troškova storniranja i administrativnih troškova, ima pravo i na zadržavanje rezervacijske pristojbe (TSC). Ako se putnik ne pojavi ili otkaže ugovor o putovanju na dan početka putovanja ili čak nakon njegova početka, Ta Palma odnosno drugi organizator teretit će putnika za cjelokupnu vrijednost aranžmana. Visina troškova otkaza aranžmana, kada Ta Palma nije organizator putovanja je određena općim uvjetima ili drugim aktom organizatora. Neovisno na gore navedene troškove otkaza, moguće je da su isti i viši, kada to uvjetuju uvjeti organiziranja putovanja, koje ih Ta Palmi diktiraju važeći uvjeti prodaje i koje uvjetuju poslovni partneri.
U slučaju da su u programu uvjeti za naknadu troškova zbog otkaza putovanja drugačije određeni, vrijede uvjeti navedeni u programu. Tijekom putovanja putnik može prekinuti putovanje na vlastitu želju i s pisanom izjavom o prekidu putovanja. Ukoliko putnik tijekom putovanja prekine putovanje, nakon povratka nema pravo na naknadu troškova ili uloženih sredstava (niti dio, niti u cijelosti). Ukoliko putnik tijekom putovanja na vlastitu želju promjeni program, odnosno ne putuje po programu, koji je sastavni dio ugovora s Ta Palma, smatra se, da je putnik odstupio od ugovora tijekom putovanja. U tom je slučaju putnik odgovoran za troškove i posljedice koje je time prouzročio.
U slučaju promjene programa prema vlastitoj želji ili zbog više sile, u slučaju da ne postoje razlozi od strane TA Palme zbog nepravilno izvedene usluge, putnik nema pravo zahtijevati bilo kakvu odštetu ili sniženje cijene. Putnik može nakon sklopljenog ugovora promijeniti ime ili broj putnika, smještaj, datum putovanja, pod uvjetom, da je takva promjena moguća bez otkaza putovanja. U slučaju promjene Ta Palma putniku zaračunava administrativne troškove u visini od 15,00 €. U slučaju da su troškovi promjene viši, osobito kada aranžman uključuje prijevoz čarterom ili prijevoz redovnom zrakoplovnom linijom i kada nastanu troškovi zbog otkaza ili promjene od strane izvođača, Ta Palma zahtijeva isplatu stvarnih troškova nastalih zbog promjene.

Osiguranje od otkaza putovanja
Ako putnik prilikom prijave predviđa da bi možda zbog određenih okolnosti (koje mogu nastupiti kod njega ili članova njegove uže obitelji) morao otkazati putovanje, može uplatiti osiguranje od otkaza putovanja. Sporazum o osiguranju od otkaza putovanja može se sklopiti najkasnije na dan potvrde rezervacije i vrijedi samo u slučaju službenih poziva, neočekivanog pogoršanja zdravstvenog stanja ili smrti u užoj obitelji (bračni drug, roditelji, djeca) i može se uvažiti uz prilaganje adekvatne potvrde. Osiguranje od otkaza putovanja iznosi 5% cijene aranžmana. Za otkaz putovanja putnik mora agenciji javiti odmah i obavezno u pismenom obliku, odnosno najkasnije 2 sata od nastupa uzroka otkaza. Kada je razlog otkaza njegov slabije zdravstveno stanje ili supružnika (srodstvo mora biti dokazano uz adekvatne potvrde), koji putniku onemogućava putovanje, mora priložiti zdravstvenu potvrdu. Neovisno na plaćeno osiguranje od otkaza putovanja, organizator ima pravo u slučaju otkaza putovanja od strane putnika na naknadu administrativnih troškova i troškova rezervacije. Programom se može posebno odrediti drugačija visina osiguranja od otkaza putovanja, odnosno da osiguranje od otkaza putovanja nije moguće. Ako putnik putovanje ne započne na dan koji je određen kao početak putovanja i putovanje prije samog početka pismeno ne otkaže, nema pravo na zahtjev za povratom uplate na temelju uplaćenog osiguranja od otkaza putovanja.
Pri turističkim aranžmanima u koje nije uključen organiziran prijevoz, putnik nema pravo na povrat uplaćenog iznosa na temelju osiguranja od otkaza putovanja ako se na dan početka putovanja nije prijavio u smještajni objekt. Bez obzira na uplaćeno osiguranje od otkaza putovanja organizator ima pravo, u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, na naknadu administrativnih troškova, koje iznose 15,00 € po ugovoru. Pri turističkim aranžmanima u koje nije uključen organiziran prijevoz, putnik nema pravo na povrat uplaćenog iznosa na temelju osiguranja od otkaza putovanja ako se na dan početka putovanja nije prijavio u smještajni objekt. Također se smatra, da putnik nije započeo putovanje odnosno da je odstupio od ugovora, kada putnika ne primi na prijevoz prijevoznik (avionski, brodski, autobusni i sl.) iz bilo kakvih razloga, koje mogu biti sigurnosne ili regulativne prirode, neovisno da li se to dogodilo tijekom putovanja ili na samom početku.
Putnik je u tom slučaju odgovoran za svu nastalu štetu i nema pravo zahtijevati nikakav povrat na temelju uplaćenog osiguranja od otkaza putovanja. U drugim slučajevima dokumentirane više sile koji ne spadaju u događaje koje pokriva osiguranje od otkaza putovanja i zbog kojih putnik otkaže putovanje odnosno odstupi od ugovora, Ta Palma ima pravo na povrat svih svojih već nastalih troškova, kao i na one koji će nastati samim otkazivanjem putovanja. Viša sila mora biti dokumentirana važećim službenim dokumentima i takva da je prije potpisivanja ugovora nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći. Zahtjev za povratom novca na temelju osiguranja od otkaza putovanja nije moguće podnijeti nakon datuma početka putovanja, a ni za vrijeme neiskorištenog dijela putovanja. U slučaju da putnik sklopi osiguranje od rizika otkaza turističkog putovanja kod nekog od osiguravajućih društava, putnikova se prava na temelju osiguranja od rizika otkaza potražuju u tom osiguravajućem društvu, pri čemu se primjenjuju opći uvjeti poslovanja osiguravajućeg društva.

Pravo organizatora na otkaz putovanja ili promjene programa
Ta Palma u skladu s važećim zakonima zadržava pravo na otkaz putovanja ili promjene programa putovanja. Ta Palma zadržava pravo otkazati putovanje najkasnije 7 (sedam) dana prije predviđenog polaska, ukoliko se na putovanje ne prijavi potreban, u programu ili ugovoru o putovanju naveden, broj ljudi. Ukoliko u programu nije drugačije navedeno, najmanji broj putnika u određenom prijevoznom sredstvu:
za putovanje s autobusom – najmanje 45 putnika, osim tamo gdje je navedeno drugačije;
za putovanja na redovnim avionskim polascima u Europi – najmanje 25 putnika u pojedinačnoj skupini osim ako nije navedeno drugačije,
za putovanja na međunarodnim polascima – najmanje 15 putnika u pojedinoj skupini, osim ako nije navedeno drugačije,
za putovanja s posebnim avionima, vlakovima i brodovima - najmanje 80% popunjenosti
Ta Palma zadržava pravo do potpunog ili djelomičnog odstupanja od ugovora, ukoliko prije izvedbe ili tijekom izvedbe programa nastupe izvanredne okolnosti koje su bile neočekivane ili ih nije bilo moguće odstraniti ili izbjegnuti, za Ta Palmu te okolnosti znače utemeljen razlog za ne sklapanje ugovora, ukoliko bi iste postojale/nastale u trenutku sklapanja ponude. Ta Palma može otkazati ugovor odnosno odstupiti od ugovora te zahtijevati naknadu štete od putnika, koji neposredno krši odredbe ugovora, koji je sklopio s Ta Palma prije svega ako se utvrdi da je putnik namjerno dao krive podatke o broju putnika ili njihovoj starosti, odnosno da je tijekom putovanja došlo do promjene, a putnik o tome nije obavijestio Ta Palmu. Ta Palma zadržava pravo na promjenu dana ili vremena polaska odnosno na otkaz putovanja, zbog promjene leta aviona ili zbog nastupa više sile, te pravo na promjenu smjera putovanja, ukoliko se promjene uvjeti za putovanje (novi vozni red, neizvjestan položaj u državi, gdje je organiziran program, prirodne nepogode ili drugih nepredviđenih uzroka, na koje Ta Palma ne može utjecati), bez posebne odštete i po valjanim propisima putničkog prometa.
Pri turističkim aranžmanima te ostalim turističkim uslugama, gdje je lijepo odnosno prikladno vrijeme bitan uvjet za realizaciju programa, odustajanje/odstupanje od ugovora zbog slabijeg odnosno neprikladnog vremena valjan je razlog za odustajanje od ugovora zbog izvanrednih okolnosti. U tom slučaju putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa ili na prijenos uplaćenog iznosa na drugi termin polaska. Ta Palma može otkazati ugovor odnosno odstupiti od ugovora i zahtijevati naknadu štete od putnika, koji neposredno krši odredbe ugovora, koji je sklopio s TA Palmom, prije svega ukoliko se utvrdi, da je putnik namjerno dao krive podatke o broju putnika i njihovoj starosti, odnosno ako je tijekom putovanja došlo do promjene, a putnik o tome nije obavijestio Ta Palmu. Ta Palma ne može preuzeti odgovornost za promjene programa zbog nastupa bilo kakve više sile tijekom realizacije programa. U tim primjerima, putnicima može garantirati usluge u promijenjenom obliku, ovisno na postojeće mogućnosti.
U slučaju da Ta Palma otkaže putovanje, putnik ima pravo na cjelokupni povrat uplaćene cijene aranžmana. U slučaju otkaza putovanja od strane Ta Palme, putnik nema pravo na povrat troškova viza, potrebnih za ulazak u državu, gdje se trebalo otputovati ili troškove cijepljenja koji su bili potrebni (prema programu). O bilo kakvoj naknadnoj promjeni Ta Palma putnika odmah obavještava. Ta Palma ne odgovara za kašnjenje aviona, brodova ili vlakova, kao i za promjene programa, koje bi nastale kao posljedice takvog kašnjenja. U slučaju da stanje na samoj destinaciji Ta Palmi ne dozvoljava smještaj putnika u naručenom objektu, TA Palma može putnika smjestiti u istoj destinaciji u drugom objektu iste kategorije.

Putni dokumenti
Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo, mora imati važeći putni list ili drugu važeću odgovarajuću ispravu s kojim može ući u pojedinu zemlju. U slučaju da pojedine države uvjetuju ulazak u državu određenom vremenskom ispravnošću putne isprave prije isteka valjanosti na dan ulaska, putnik je o tim odredbama dužan sam voditi računa.
Ta Palma za moguće neugodnosti ili prisilni prekid putovanja putnika ne odgovara. Putnik je dužan prije putovanja, odnosno do roka, koji je naveden u programu, ishoditi vize za države u koje putuje i cijepiti se ukoliko države u koje putuje to zahtijevaju. Ukoliko putnik te obveze ne ispuni, TA Palma postupa po odredbama o putnikovom otkazu putovanja.
U slučaju da je Ta Palma zadužena za pribavljanje vize putniku, Ta Palma ne jamči uspješnost dobivanja iste. Ta Palma putniku neće vratiti troškove pribavljanja vize. Ta Palma ne jamči za točnost informacija dobivenih od nadležnih veleposlanstava. U slučaju odbijanja ulaska u državu ili drugih ograničenja, sve troškove snosi sam putnik. Posredovanje Ta Palme pri dobivanju vize nije uračunato u cijenu putovanja, nego se plaća posebno. Ako putnik Ta Palmi nije dostavio potrebne isprave za izdavanje vize u roku određenom u programu ili ponudi, smatra se da će se sam pobrinuti za pribavljanje vize. Kada dijete do 15 god starosti putuje u inozemstvo ili iz inozemstva bez pratnje zakonskog zastupnika, treba pored putovnice imati i dozvolu zakonskog zastupnika. Obrazac dozvole je propisanog oblika, koji se dobije na upravnoj jedinici, koja ga i potvrdi, isto tako ga može potvrditi i tijelo Republike Hrvatske u inozemstvu, koji ima ovlasti za obavljanje konzularnih poslova.
Zbog zahtjeva međunarodnog putničkog prometa (zrakoplovni, brodski, autobusni...) putnik je prilikom prijave dužan dati sve potrebne podatke o svim suputnicima putovanja ili ljetovanja koje prijavljuje. Podaci moraju u cijelosti biti usklađeni s podacima u službenim ispravama koje su putnici na putovanju dužni, u skladu s propisima prelaska državne granice i odgovarajućim stranim zakonskim odredbama, imati sa sobom. U slučaju da pogrešni podaci prouzrokuju kašnjenje, dodatne troškove ili prekid putovanja, za sve nastale troškove ostalim putnicima odgovara sam putnik. Putnik je dužan poštovati kućni red u ugostiteljskim ili hotelskim objektima te dobronamjerno surađivati s predstavnikom organizatora i izvođačem usluge. Ako putnik ne poštuje svoje obveze, odgovara organizatoru za prouzročenu štetu. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koju bi putnik mogao pretrpjeti u takvom slučaju. Tijekom putovanja putnik je dužan ponašati se na način koji ne ugrožava živote ili zdravlje svojih suputnika i ne ugrožava sam tijek putovanja.U slučaju da se putnik ponaša suprotno ovoj odredbi, predstavnik organizatora ima ga pravo isključiti iz daljnjeg putovanja bez povrata bilo kakvih troškova osim uplata koje se plaćaju na licu mjesta.

Obavijest prije polaska/putovanja
Za putovanja s organiziranim prijevozom putnik će primiti završnu obavijest najkasnije 5-7 dana prije polaska; ukoliko putnik tu obavijest ne primi u roku, preporučamo mu da se javi svojem prodajnom mjestu, odnosno nas o tome obavijesti. Šteta koja bi nastala, kada bi se putnik dostavio nepotpunu ili nepravilnu adresu za namjenu ispunjenja vouchera ili ugovora, snosi putnik. U slučaju kada organizira turistički aranžman drugi organizator putovanja, putnik će primiti obavijest o polasku najkasnije dva dana prije polaska. U slučaju da putnik do jednog dana prije polaska ne primi obavijest, molimo ga da se javi na svoje mjesto prijave. Šteta koja bi nastala jer je putnik dostavio nepotpunu ili nepravilnu adresu za namjenu ispunjenja vouchera ili ugovora, snosi putnik.

Zdravstveni propisi
Prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, putnik se za putovanja u određene države dužan cijepiti te pribaviti odgovarajuću ispravu o obavljenom cijepljenju. Cijepljenje je također obvezno ako je propis te vrste prihvaćen potpisivanjem ugovora o putovanju; to nije opravdani razlog za prekidanje ugovora ukoliko ne postoje kontraindikacije za putnikovo zdravlje. U tom slučaju putnik je dužan predočiti liječničku potvrdu. U slučaju da su u programu za putovanje navedena odnosno zahtijevana određena cijepljenja, svaki putnik mora se sam pobrinuti za dobivanje međunarodne potvrde - žute knjižice s upisanim obavljenim cijepljenjima. Ta Palma ne odgovara za moguće komplikacije ili putnikovo prekidanje putovanja zbog putnikovog nepoštivanja zdravstvenih propisa države u koju ulazi ili programa na koji se prijavio, a i za troškove koji mogu nastati u vezi s tim.

Prtljaga
Za prijevoz prtljage nije odgovoran organizator, agent ili posrednik; oni ne odgovaraju za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađe prtljage i/ili drugih dragocjenosti u hotelu. Prijave izgubljene ili oštećene prtljage putnik mora sam adresirati na prijevoznika, hotel odnosno drugog neposrednog ponuđača usluge. Za prijevoz posebne prtljage kao što su bicikli, surferska/golf oprema i sl. putnik je dužan doplatiti troškove prijevozniku i to uglavnom na polasku u zračnoj luci. U svakom slučaju, prijevoz takve vrste prtljage obvezno je najaviti već prilikom prijave; bez obzira na to, avioprijevoznik zbog ograničenog kapaciteta u svakom slučaju zadržava pravo odbiti prijevoz takve vrste prtljage.
Sve troškove odnosno štetu koja može nastati zbog toga snosi sam putnik. Prijevoz prtljage do određene težine koju određuje prijevoznik je besplatan. Pri avioprijevozu putnik ima pravo na besplatan prijevoz određene težine prtljage (prema odredbama prijevoznika); svaki dodatni kilogram putnik sam mora doplatiti na licu mjesta u odgovarajućoj
valuti, odnosno prema odredbama avioprijevoznika. Djeca do dvije godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage.
Kod zrakoplovnog prijevoza za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna tvrtka na temelju propisa koji vrijede u međunarodnom zrakoplovnom putničkom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik treba ispuniti obrazac PIR zrakoplovne tvrtke koja je obavila prijevoz te ispunjeni obrazac predati predstavniku zrakoplovne tvrtke, a jedan primjerak mora zadržati za sebe. Na temelju tog obrasca zrakoplovna tvrtka može mu isplatiti odštetu i to u skladu s propisima koji vrijede u međunarodnom putničkom prometu. Ta Palma ne odgovara za krađu ili oštećenje putnikove prtljage ili drugih osobnih stvari, dragocjenosti i osobnih isprava iz smještajnih objekata (hotelskih soba, apartmana i sl.) i prijevoznih sredstava (zrakoplova, autobusa, brodova i sl.)

Točnost prijevoznika
„Ta Palma ne odgovara za točnost prijevoznika u kopnenom, morskom i zračnom prometu kada se taj odvija javnim prijevoznim sredstvima, na redovnim ili izvanrednim putničkim prijevozima, plovidbama ili letovima. Odgovornost prijevoznika je odgovarajuće određena u ugovoru između putnika i prijevoznika i stupa na snagu s uporabom prijevoznog sredstva. Ta Palma ne odgovara za štetu koja može nastati zbog zakašnjenja, otkaza ili promjene prijevoza ili prijevoznog sredstva. Ta Palma zadržava pravo na promjenu voznog reda, tipova zrakoplova, prijevoznika i smjera leta (zaustavljanja za vrijeme leta, letovi preko drugih zračnih luka i sl.) koji mogu nastupiti zbog različitih tehničkih i organizacijskih razloga. Isto tako može doći do kašnjenja koja su najčešće posljedica preopterećenosti zračnog prostora i lošeg vremena; na njih organizator nema utjecaja. Kvaliteta prijevoznih sredstava je općenita i ukoliko nije drugačije navedeno, prosječne lokalne kategorije.
Svi zrakoplovni prijevozi su isključivo odgovornost zrakoplovne kompanije te agencija nažalost nema utjecaja. Zračni prijevoznik može promijeniti cijenu i vrijeme prijevoza, cijenu zrakoplovnih i sigurnosnih pristojbi te dodatak za gorivo bez prethodne obavijesti. Isto se mogu mijenjati uvjeti prijenosa dozvoljene težine prtljage, također i ručne, kao i postupak kontrole putnika i prtljage. Zrakoplovni prijevoznik zbog tehničkih ili organizacijskih razloga ima pravo promijeniti dan, vrijeme leta, tip zrakoplova ili ponuditi zamjenski let. Zbog navedenih ili organizacijskih razloga (korištenje drugog zrakoplovnog prijevoznika, zbog popunjenosti kapaciteta, promjene cijene) Ta Palma zadržava pravo na promjenu voznog reda, tipova zrakoplova, prijevoznika i itinerera leta (zaustavljanja za vrijeme leta, letovi preko drugih zračnih luka i sl.). Prvi i zadnji dan putovanja namijenjeni su isključivo dolasku na destinaciju i odlasku s nje te s tim povezanim transportima, a ne odmoru. Promjene u vremenima letova mogu nastati u svakom trenutku, dani letova u katalogu su informativni te su objavljeni nekoliko mjeseci prije vašeg polaska. Stoga, svi podaci navedeni u katalogu samo su u informativne svrhe i nisu obvezujući. Točan dan leta i konačne informacije biti će objavljene na našoj web stranici, a vi ćete pravovremeno biti obaviješteni o svim možebitnim promjenama. Isto tako može doći do kašnjenja letova zbog različitih razloga: hitni radovi na održavanju, štrajkovi, loše vrijeme, preopterećenosti zračnog prostora te tehničko operativne poteškoće.
Za dodatne troškove ili neiskorištene usluge te druge štete uzrokovane kašnjenjem zrakoplovnog prijevoznika, Ta Palma nažalost ne prihvaća odgovornost“

Gubitak putnih/osobnih dokumenata
Ako putnik tijekom putovanja izgubi osobne isprave ili su mu iste ukradene, a nužno su potrebni za nastavak putovanja ili za povratak u domovinu, putnik mora o vlastitom trošku izraditi nove. Pri sređivanju formalnosti u vezi s time putnik se može za savjet i pomoć obratiti vođi putovanja ili predstavniku Ta Palma. U slučaju da putnik zbog gubitka ili krađe osobnih isprava mora prekinuti putovanje, nema pravo na bilo kakav povrat uplaćenog putovanja ili povrata troškova.

Informacije, poklon bonovi i posebne ponude
Informacije koje putnik dobije na prijavnom mjestu posredničkog prodajnog mjesta, ne obavezuju Ta Palmu više nego odredbe u programu ili ponudi. U slučaju sumnje kao važeće vrijedi: pisani ugovor, pisana informacija ili pisano objašnjenje. Cijene i fotografije objavljene na posredničkim mjestima ili direktno na web stranicama hotela ili drugih objekata te njihovim reklamnim materijalima su samo informativne prirode i ukoliko se ne podudaraju s drugačijim informacija u pisanom programu, pisanoj informaciji ili u pisanom objašnjenju Ta Palme prije sklapanja ugovora o turističkom aranžmanu, Ta Palma ne jamči za točnost ili vjerodostojnost tih podataka.
Posebne akcijske poklon bonove i ponude koje poklanja TA Palma je moguće koristiti samo pri kupovini novih aranžmana i ne priznaju se za već napravljene rezervacije.

Kategorizacije smještajnih objekata i općenito o kućnom redu
Smještaji su u programima označeni u skladu sa službenom nacionalnom kategorizacijom u pojedinim državama i važeći su u trenutku izdavanja programa na koje organizator nema nikakvog utjecaja. Standardi turističkih ponuda među izabranim ciljevima različiti su i međusobno neusporedivi. Pri tome treba uzeti u obzir da kriteriji kategorizacije u nekim turističkim destinacijama činjenično odstupaju od kriterija koji vrijede u Republici Sloveniji odnosno u većini zapadnoeuropskih država, zato se na tim destinacijama preporučuje rezervacija smještaja više kategorije.
Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu pismenu ili usmenu informaciju dobivenu od strane ovlaštene agencije organizatora koja nije u skladu s opisom usluga u njegovu programu. Kućni red, hrana, usluge, plaža kao i ostala ponuda hotela pod nadzorom su mjesnih turističkih organizacija. Na te elemente organizator nema nikakvog utjecaja. Kod aranžmana označenih s “all inclusive” potrebno je pažljivo pročitati opis usluge u programu odnosno ponudi, jer sve »all inclusive« ponude nisu iste. Obično je osnovna usluga kod »all inclusive« ponude puni pansion (doručak, ručak i večera), a u obroke je uključeno piće.
Ako putnik prilikom rezervacije ne doplati sobu s posebnim karakteristikama (pogled na more, balkon, položaj - orijentacija, određeni kat), bit će smješten u jednoj od soba koje su službeno registrirane za iznajmljivanje gostima u hotelu. Raspoređivanje u sobama u nadležnosti je hotelijera, a organizator putovanja nema na to nikakvog utjecaja. Putnikove želje može prenijeti, ali ne može garantirati da će iste biti ispunjene. Pri smještaju u jednokrevetnoj sobi putnik mora uzeti u obzir da te najčešće ne odgovaraju standardu dvokrevetne sobe, obično su manje i imaju lošiji položaj. Pri smještaju u trokrevetnoj sobi putnik mora uzeti u obzir da se najčešće radi o dvokrevetnoj sobi s pomoćnim ležajem, pri čemu smještaj treće osobe ne odgovara standardu smještaja drugih dviju osoba. Obično se radi o krevetu na razvlačenje koji po veličini i udobnosti nije jednak uobičajenom krevetu i primjeren je za dijete.

Reklamacije odnosno pritužbe
Putnik se za nepravilnosti odnosno nedostatke mora pritužiti na licu mjesta vođi putovanja, predstavniku Ta Palme, odnosno predstavniku organizatora putovanja koji organizira putnikov turistički aranžman, neposrednom izvođaču usluga odnosno ovlaštenoj lokalnoj agenciji. U slučaju da se, ovisno o sadržaju, reklamacija može riješiti na licu mjesta (na primjer, nezadovoljavajuća čistoća sobe, uređenje, položaj sobe i sl.), a putnik se nije pritužio na nepravilnost na licu mjesta i o nepravilnosti nije obavijestio gore navedene osobe, računa se da se putnik slaže s tako odrađenom uslugom i s tim je izgubio pravo na ulaganje kasnijih reklamacija sa zahtjevom za smanjivanjem cijene usluge odnosno isplate štete. U slučaju da reklamaciju na licu mjesta nije bilo moguće riješiti, potrebno je sastaviti reklamacijski zapisnik, koje potpišu predstavnik TA Palme ili izvođač usluge te oštećeni putnik. Reklamacijski zapisnik je službeni dokument, da je putnik uputio kritiku na licu mjesta. Ta Palma neće razmatrati reklamacije ako putnik nije priložio zapisnik predstavnika organizatora odnosno ponuđača usluge o reklamaciji koji će pokazati da nedostatke nije bilo moguće rješavati na licu mjesta.
Nakon povratka s putovanja putnik je u zakonskom roku, a to su dva mjeseca od završetka putovanja, dužan poslati pismenu pritužbu preporučenom poštom na adresu. Bez pisane reklamacije Ta Palma neće rješavati zahtjeve za smanjivanje cijena te odštetnih i dr. zahtjeva. Putnik pisanu reklamaciju treba poslati na: Ta Palma d.o.o, Lilekova 5, 3000 Celje. Reklamacije, poslane preko emaila se ne prihvaćaju. Reklamacija mora biti potpisana; uložiti je može svaki putnik u svoje ime, a može za to i pismeno ovlastiti treću osobu. Ovlaštenje mora biti priloženo reklamaciji, u protivnom Ta Palma takve reklamacije neće razmatrati. Isto tako Ta Palma neće razmatrati reklamacije koje neće biti poslane na gore navedenu adresu i reklamacije poslane elektronskom poštom. Reklamacija mora biti utemeljena. Putnik zato reklamaciji mora priložiti odgovarajuće dokaze i/ili odgovarajuću potvrdu hotelijera, prijevoznika odnosno druge odgovarajuće osobe o činjeničnom stanju, na temelju kojeg putnik svoj zahtjev potražuje. Visina odštete u svakom je slučaju ograničena s visinom uplaćenog aranžmana, ako po krivici Ta Palme nije došlo do izvedbe programa ili nekih usluga, putnik ima pravo na odštetu u visini realne vrijednosti neizvedenih usluga. Ta odredba ne vrijedi u slučaju da Ta Palma ima pravo otkazati aranžman ili promijeniti program, sukladno s odredbama ovih općih uvjeta i zakona. Pritužbeni postupak: odmah na licu mjesta putnik reklamira neodgovarajuću uslugu pri predstavniku organizatora, u njegovoj odsutnosti pak ponuđaču usluge. Putnik pri odstranjivanju uzroka pritužbe mora sudjelovati sa predstavnikom. Ukoliko putnik ne prihvati ponuđeno rješenje pritužbe, koje odgovara uplaćenom uslugama prema programu, Ta Palma neće prihvaćati kasnije zahtjeve za povrat štete ili smanjenje cijene putovanja. Ukoliko uzrok pritužbe nije moguće otkloniti, putnik s predstavnikom sastavlja pisanu potvrdu. Nakon povratka s putovanja putnik mora istu pisanu pritužbu u zakonskom roku poslati na adresu : Ta Palma d.o.o., Lilekova 5, 3000 Celje, te priložiti dokaze koji će dokazati utemeljenost pritužbe (obavezna pisana potvrda s potpisom predstavnika ili ponuđača usluge, moguće račune zbog dodatnih troškova itd.).
Organizator je dužan prvi put pismeno odgovoriti putniku u roku od 8 dana od pristigle pritužbe, a zaključno u adekvatnom roku potrebnom za prikupljanje informacija o uzroku pritužbe kod ponuđača usluge, odnosno u vremenskom razdoblju potrebnom da se dobiju informacije od ostalih osoba u skladu s 892. člankom Obligacijskog zakonika. Dok organizator ne objavi odgovor na reklamacijski zahtjev putnika, putnik se odriče ulaganja pritužbe trećim osobama i nadležnim institucijama ili davanja informacija medijima i sličnih objava u javnosti. U slučaju reklamacije za putovanje, kod kojeg Ta Palma nije bila organizator putovanja, Ta Palma će pritužbu posredovati odgovornom organizatoru putovanja te će ga o rješenju reklamacije putnika pismeno obavijestiti. U slučaju da Ta Palma nastupa više u ulozi informatora, putnik mora sve reklamacijske zahtjeve rješavati na licu mjesta kod stvarnog organizatora fakultativnog izleta, razgleda itd. Bez pisane reklamacije Ta Palma ne rješava zahtjeve za sniženje cijene te odštetne i druge zahtjeve. Reklamacija mora biti potpisana, a priložiti ju može svaki putnik u svoje ime ili za to ovlasti treću osobu. Punomoć mora biti priložena reklamaciji, inače Ta Palma takve reklamacije neće rješavati. Reklamacija mora biti utemeljena. Putnik zato reklamaciji mora priložiti odgovarajuće dokaze i/ili odgovarajuću potvrdu hotelijera, prijevoznika odnosno druge odgovarajuće osobe o činjeničnom stanju, na temelju kojeg putnik svoj zahtjev potražuje. Visina odštete u svakom je slučaju ograničena s visinom uplaćenog aranžmana, ako po krivici Ta Palme nije došlo do izvedbe programa ili nekih usluga, putnik ima pravo na odštetu u visini realne vrijednosti neizvedenih usluga. Ta odredba ne vrijedi u slučaju da Ta Palma ima pravo otkazati aranžman ili promijeniti program, sukladno s odredbama ovih općih uvjeta i zakona.

Zaštita osobnih podataka
Ta Palma sve dobivene podatke o putnicima čuva u skladu s zakonom o čuvanju osobnih podataka. Smatra se da putnik s potpisom ugovora daje suglasnost za obradu osobnih podataka u namjeri sklapanja i ispunjavanja ugovora. Putnik prihvaćanjem ovih općih uvjeta istodobno daje suglasnost Ta Palmi za prenošenje osobnih podataka ovlaštenim trećim osobama, te suglasnost da se putnikovi osobni podaci mogu upotrebljavati u sljedeće namjene: direktna prodaja, istraživanje tržišta, provođenje analiza poslovanja, segmentacija kupaca, statističke obrade i obavještavanja o ponudi Ta Palme i njegovih poslovnih partnera. Ako putnik ne želi dati takvu suglasnost, o tome se mora izjasniti prilikom prijave na putovanje.

Konačne odredbe
U svim cijenama iz ponude Ta Palma porez na dodanu vrijednost je već uračunat. U slučaju spora među strankama nadležan je sud. Ovi opći uvjeti vrijede za sve ugovore sklopljene od dana objave predmetne tiskovine.

Posebne odredbe zakona o zaštiti potrošača
Sažeci po Zakonu o zaštiti potrošača – 1 koji se odnose na organizaciju turističkih aranžmana (valjano od 15.01.2008.): Upotreba: Zakon se odnosi isključivo na potrošače. Opseg upotrebe: Zakon se odnosi isključivo na paket turističke aranžmane i ne na druge usluge: Mogućnost otkaza putovanja zbog premalog broja prijavljenih sudionika Obavijest putnicima najkasnije 7 dana prije polaska Dizanje cijene – zbog promjene cijene goriva, tarifa, tečaja. Obaviještena stranka 20 dana prije polaska, mogućnost odstupanja stranaka ukoliko je povećanje više od 10% vrijednosti aranžmana Rok za reklamaciju 2 mjeseca od kraja putovanja (60dana) 1. odgovor na reklamaciju 8 dana nakon primitka reklamacije Promjena stranke (osobe koja koristi uslugu) na želju stranke 8 dana prije polaska ukoliko je promjena moguća – na trošak stranke.
Posebni uvjeti i upute za turističke aranžmane, gdje TA Palma nije organizator putovanja
U slučajevima da TA Palma nije organizator putovanja, nastupa kao posrednik. U tim primjerima prenosi informacije dobivene od organizatora putovanja putniku i pomaže mu pri prijavi na putovanje. Uvjeti prijave, plaćanje prijavnice i konačne cijene (rokovi) te moguć otkaz putovanja su u skladu s važećim uvjetima odgovornog organizatora. Takvi
programi su posebno označeni, prikladna oznaka je dana također i na potvrdi o putovanju. Smatra se da Ta Palma prodaje takve aranžmane u tuđe ime i za tuđi račun. Moguću reklamaciju rješava organizator putovanja.

Telefonska prodaja turističkih aranžmana
U slučaju telefonske prodaje turističkih aranžmana ugovor se smatra sklopljenim:
s posredovanjem broja kreditne kartice;
u slučaju dogovora o plaćanju u poslovnici, s posredovanjem osobnih podataka putnika i ostalih sudionika;
Putnik je u tom slučaju dužan platiti naručenu uslugu na temelju broja rezervacije u roku 3 dana od izvršene prijave, osim ako nije određen ili dogovoren duži odnosno kraći rok. U slučaju da putnik ne plati u tom roku, smatra se da ugovor nije sklopljen. Smatra se da je putnik primio odredbe ovih općih uvjeta i ugovora onog trenutka, kada je telefonski naručio turistički aranžman odnosno putovanje.

Prodaja turističkih aranžmana putem Interneta
U slučaju narudžbe odnosno prodaje turističkog aranžmana preko Interneta važe opći uvjeti i upute za turističke aranžmane i posebni uvjeti poslovanja tih ponuda, objavljeni na web stranici Palme odnosno na internetskoj stranici posrednika Ta Palme. U slučaju da odredbe ovih općih uvjeta i uputa za turističke aranžmane i odredbe posebnih uvjeta odnosno na odredbe objavljene na Internetskoj stranici su suprotne, važe odredbe objavljene na web stranici. Smatra se da je putnik primio odredbe općih uvjeta i uputa tog trenutka, kad je naručio određenu Palminu uslugu preko Interneta. Bitni uvjet za valjanost prijave je uplata cjelokupne usluge u roku 3 dana nakon posredovanja narudžbe odnosno prijave, osim ako nije određen drugačiji rok. U slučaju da u navedenom roku usluga nije plaćena, smatra se da nikada nije bila naručena.

Putovanje s djecom
U pojedinim primjerima, određenim pojedinim programima turističkog aranžmana, postoji mogućnost da je određeno, da maloljetna djeca do starosti, određene s tim istim programom, koji putuju u pratnji dvije odrasle osobe, imaju popuste na pojedine usluge na dio turističkog aranžmana ili cijeli turistički aranžman. Uvjeti i visina pojedinog popusta su određeni u svakom pojedinom programu. Ukoliko u pojedinom programu nisu predviđeni posebni popusti za maloljetne osobe koje putuju u pratnji dvije odrasle osobe, to znači da taj turistički aranžman nije predvidio takvu vrstu posebnih popusta. Svako dijete, neovisno na starost i visinu mogućih popusta, mora biti naveden na putnom dokumentu i mora imati valjane dokumente, potrebne za moguć ulazak u strane države kamo putuje. U slučaju, da dijete nije navedeno na putnom dokumentu odnosno voucheru na pojedinom turističkom aranžmanu, smatra se da to dijete nema pravo putovati u okviru tog turističkog aranžmana.
Putovanja u zadnji tren ili last minute aranžmani i ostali niže cjenovni aranžmani
Putovanje u zadnjem trenu ili „last minute“ aranžman znači, da se radi o zadnjim slobodnim turističkim aranžmanima. Organizator ima ponekad mogućnost nuditi i neke posebne označene niže cjenovne aranžmane, kod koji ime hotela nije nužno poznato prilikom sklapanja ugovora. To znači, da ime objekta još nije navedeno u ugovoru o putovanju. Pri tim aranžmanima organizator jamči za podatke, koji su navedeni u ugovoru i sadrže najmanje: kategoriju objekta (po službenoj nacionalnoj kategorizaciji), tip sobe, usluge u hotelu (noćenje, polupansion, all inclusive – sve uključeno ..) i mjesto smještaja. Pri tim aranžmanima putnik je obaviješten o imenu smještajnog objekta najkasnije u obavijesti o polasku.

Palma Travel d.o.o.; Praška ulica 9, 10 000 Zagreb
OIB: 28573765652
ID KOD: HR-AB-01-080781152 
Sadržaj ove stranice prilagođen je za uređaje s ekranima koji imaju najmanje 320px širine.
WEST SIDE INN
Zatvori
 • Adresa:Voorburgstraat 250, Amsterdam, 1059 VD, Netherlands
 • Telefon:+31 85 2733568
 • Fax:01131204108030
 • Već od
 • 1.669 €
Opis hotela
Location This fabulous, refined hotel is situated in the western part of Amsterdam's city centre, directly beside the main approach roads (the ring roads A10, A4,A2). Schiphol Airport, the RAI Congress Centre, the World Fashion Centre, the World Trade Centre and three leading museums (the Van Gogh Museum, the Rijksmuseum, the Stederijk Museum) are all within easy reach. Facilities The hotel features 216 accommodation units. A lobby and a reception are available to guests. A lift can be used to access the upper floors. Amenities include a baggage storage service and a safe. Internet access and wireless internet access are available in the public areas. Gastronomic options include a restaurant, a dining area, a breakfast room, a café and a bar. Guests can visit the supermarket to purchase daily necessities. A TV room is also among the amenities at the hotel. Guests arriving in their own vehicles can park in the car park. Other services include a laundry. Rooms The hotel offers non-smoking rooms. All rooms feature air conditioning, central heating and a bathroom. A double bed is provided in the carpeted accommodation units. A safe and a desk also feature. Convenient features include internet access, a telephone, a TV, a radio and wireless internet access. In each of the bathrooms, guests will find a shower and a hairdryer. Sports/Entertainment Guests can enjoy sport, leisure and relaxation options at the hotel. The terrace is the perfect place to while away the time. Leisure options at the hotel also include a gym and pool/billiards. A nightclub provides entertainment. Meals Breakfast is bookable as a board option. The hotel additionally offers snacks. Payment The following credit cards are accepted at the hotel: American Express, VISA, Diners Club and MasterCard.
Cijene
 • TRIPLE STANDARD
 • ROOM ONLY (Check policy)
 • CXL Deadline: 21/06/2016
 • EXTRA BED FOR CHILDREN IS NOT GUARANTEED.
Rezerviraj
RO
2.456 €
 • DELUXE ROOM 3 SINGLE BEDS NON SMOKING - FLEXIBLE RATE
 • ROOM ONLY (Check policy)
 • EXTRA BED FOR CHILDREN IS NOT GUARANTEED.
 • Room 0: Free Wireless Internet
Rezerviraj
RO
2.589 €
 • DELUXE ROOM 3 SINGLE BEDS NON SMOKING - FLEXIBLE RATE,DELUXE ROOM MULTIPLE BEDS NON SMOKING - FLEXIBLE RATE
 • ROOM ONLY (Check policy)
 • EXTRA BED FOR CHILDREN IS NOT GUARANTEED.
 • Room 0: Free Wireless Internet
Rezerviraj
RO
2.611 €
Sadržaji u hotelu
Non Smoking Rooms
Restaurant(s)
Bar/Lounge
24-Hour Front Desk
Parking
Elevator(s)
Internet Access
Smoke-Free Property
Sadržaji u sobama
Cable/Satellite TV
Hairdryer
Clock-Radio
Private Bath
In Room Safe
High Speed Internet Access
Shower only
Lokacija