Pretraga letova u tijeku...

Cijena navedena u rezultatu pretrage je konačna cijena!
Plaćajte Premium Visa karticom do 24 rate bez kamata i naknada!
Standardna pravila i uvjeti rezerviranja
 
OVO SU PRAVILA I UVJETI KOJI SE PRIMJENJUJU NA VAŠE KRSTARENJE. MOLIMO
DA IH PAŽLJIVO PROČITATE JER POTVRDOM REZERVACIJE PREUZIMATE OBVEZU
PONAŠANJA U SKLADU S NJIMA.
 
Sva krstarenja navedena u katalogu i/ili na službenoj web stranici nudi MSC Cruises
SA (u daljnjem tekstu kompanija). Izrazi koji se spominju u ovim Uvjetima imaju sljedeća
značenja (ukoliko iz konteksta ne bi proizlazilo drugačije značenje).
"Rezervacija" se odnosi na radnje koje putnik poduzima da bi s kompanijom stupio
u ugovorni odnos.
"Pravila i uvjeti rezerviranja" su pravila, uvjeti i informacije navedene u katalogu
kompanije i/ili ostali uvjeti regulirani ugovorom.
"Prijevoznik" je subjekt koji obavlja prijevoz putnika od jednog mjesta do drugog kako
je navedeno na ukrcajnoj karti za krstarenje, let ili cestovni prijevoz te je na toj karti
naznačen kao “Prijevoznik”. Prijevoznik podrazumijeva i vlasnika i/ili unajmitelja broda
i/ili operatora broda i/ili agente bilo kojeg pružatelja prijevoza.
"Kompanija" se odnosi na MSC Cruises SA čija je poslovna adresa Avenue Eugene-
Pittard 40, 1206 Geneva, Switzerland, u slučajevima kada organizira pakete putovanja
te ih prodaje ili ih nudi na prodaju izravno ili putem putničkih agencija.
"Uvjeti prijevoza" označavaju pravila i uvjete prijevoza bilo koje vrste i utjelovljuju
određene pravne propise zemlje iz koje potječe prijevoznik te mogu biti podložni
međunarodnim konvencijama, no u svakom slučaju mogu ograničiti ili isključiti
odgovornost prijevoznika. Uvjeti prijevoza bilo kojeg prijevoznika mogu se dobiti u
sjedištu kompanije.
"Ugovor" označava sporazum zaključen između kompanije i putnika za određeno
krstarenje što se potvrđuje Prijavom putnika za krstarenje i predračunom ili računom
koji kompanija izdaje putniku. Sve rezervacije su podložne Uvjetima rezerviranja.
"Krstarenje" označava putovanje jednim od brodova prema opisu u katalogu koji je
objavila kompanija, na službenoj web stranici ili nekom drugom dokumentu koji je
izdala kompanija ili je izdan u ime kompanije.
"Osoba s invaliditetom" ili "osoba sa smanjenom pokretljivošću" je svaka osoba
čija je pokretljivost pri korištenju transporta ograničena kao rezultat bilo koje tjelesne
invalidnosti (senzorne ili lokomotorne, trajno ili privremeno), intelektualne ili
psihosocijalne onesposobljenosti ili poremećaja, ili bilo kojeg drugog razloga
onesposobljenosti ili poremećaja ili posljedica starije dobi, a čija situacija zahtijeva
odgovarajuću pozornost i prilagodbu njegovim/njezinim posebnim potrebama za
uslugama koje su dostupne svim putnicima.
"Viša sila" označava bilo koji nepredvidiv događaj, a koji je u potpunosti izvan kontrole
kompanije, uključujući vremenske nepogode (kao što je poplava, potres, oluja, uragan
ili druge prirodne katastrofe), rat, invaziju, neprijateljske radnje (bez obzira na to je li
rat objavljen ili neobjavljen), građanski rat, pobune, revolucije, vojno ili prisvojeno pravo
konfiskacije, terorističke aktivnosti, nerede i javne nemire, industrijske sabotaže,
prirodne ili nuklearne katastrofe, požare, epidemije, zdravstvene rizike, nacionalizaciju,
vladine sankcije, blokadu, embargo, štrajkove, isključenje, kvar ili prekid opskrbe
električnom energijom ili nesmetanog rada telekomunikacijskih usluga te bilo koje
druge nepredvidive tehničke probleme s prijevozom, uključujući promjene zbog otkaza
ili izmjene leta, zatvorenih ili zagušenih zračnih ili pomorskih luka te prometnica.
"MSC Grand Tour" odnosi se na kombinaciju dva ili više krstarenja koju je Kompanija
priredila i ponudila na tržište kao jedinstveni paket. U svim prigodama će se Grand
Tour smatrati jedinstvenim i nedjeljivim paketom. Svi uvjeti i odredbe vezane uz
krstarenje i/ili paket uključivat će Grand Tour i biti jednako primjenjivi na njega, osim
ako nije istaknuto drugačije. Izražene cijene odnose se na ukupnu cijenu koja se plaća
za Grand Tour.
"Službena web stranica" odnosi se na srodne web stranice, dokumente i
hipertekstualne poveznice koje se nalaze pod web domenom
www.msckrstarenja.com.
"Putnik" označava svaku osobu koja je navedena ili na potvrdi rezervacije ili na računu
ili na ukrcajnoj karti koju je izdala Kompanija.
"Paket aranžman" se odnosi na krstarenje, let i bilo koju turističku uslugu prije i/ili
poslije krstarenja, ali se ne odnosi na izlete u lukama ticanja broda niti na usluge
transfera u pojedinim lukama ticanja.
"Prodajni agent" je svaka osoba koja prodaje ili nudi krstarenja ili paket koji je sastavila
Kompanija ili prodajni agent u ime Kompanije.
"Izleti" označavaju bilo koju jednodnevnu ekskurziju, putovanje ili aktivnost na kopnu
koja nije ponuđena u sklopu cijene krstarenja, a ponudila ju je Kompanija te se može
rezervirati na brodovima Kompanije.
"World Cruise" označava putovanje oko svijeta koji je objavila kompanija i ponudila
u prodaju kao paket aranžman. Za sve zainteresirane, World Cruise se uvijek mora
smatrati jedinstvenim i nedjeljivim paket aranžmanom. Svi termini i reference na
krstarenje i paket aranžman moraju uključivati i jednako se primjenjivati na World
Cruise, ako nije drugačije navedeno. Cijena se odnosi na ukupan iznos World Cruise
krstarenja.
 
1. POSTUPAK REZERVACIJE I POLOG NOVCA
1.1 Putnik se za rezervaciju mora obratiti ovlaštenom agentu kompanije ili njenom
ovlaštenom predstavniku.
1.2 Osoba koja je izvršila rezervaciju u ime putnika potvrđuje da za sve osobe
imenovane u rezervaciji vrijede ovi Uvjeti rezerviranja putovanja te da je ovlaštena
te Uvjete prihvatiti u ime svih putnika navedenih u rezervaciji.
1.3 Putnik je obvezan platiti depozit u iznosu od 30% po osobi u vrijeme rezervacije.
Za World Cruise, nepovratni depozit iznosi 15% cijene i mora biti podmiren u
prvih sedam dana od dana potvrde rezervacije.
1.4 Rezervacija će biti dovršena i valjana tek kad ju kompanija potvrdi i pošalje
račun putniku ili ovlaštenom prodajnom agentu preko kojeg je putnik izvršio
rezervaciju.
 
2. UGOVOR
2.1 Za svako krstarenje u ponudi raspoloživost mjesta na brodu je ograničena te
mogućnost rezervacije ovisi o dostupnosti kabina u vrijeme rezervacije. Nijedan
ugovor nije valjan bez novčanog pologa, odnosno izvršenja djelomične ili
cjelokupne uplate, bez čega se niti potvrda o uplati niti račun kojim se potvrđuje
rezervacija neće izdati.
2.2 Potpunu uplatu putnik ili njegov putnički agent moraju izvršiti do 30 dana prije
početka krstarenja.
2.3 Ako je rezervacija napravljena unutar razdoblja od 29 dana do početka krstarenja,
odmah se naplaćuje puni iznos krstarenja ili paket aranžmana.
2.4 Ako putnik ili njegov putnički agent ne plati predviđeni iznos 30 dana prije
početka krstarenja, kompanija ima pravo rezervaciju poništiti bez prethodne
obavijesti i naplatiti pristojbe za otkaz putovanja navedene u članku 13, bez
obzira na to da li je kabina ponovno prodana ili ne.
 
3. CIJENE i GARANCIJA CIJENE
3.1 Cijena krstarenja neće se mijenjati unutar razdoblja od 20 dana pred početak
krstarenja ili nakon što kompanija primi cjelokupnu uplatu za krstarenje.
3.2 Kompanija pridržava pravo izmijeniti cijene prije roka naznačenog u prijašnjem
stavku 3.1 u slučaju izmjene cijena jednog od sljedećih troškova:
a) zračnog prijevoza ;
b) pogonskog goriva broda ;
c) pristojbi i naknada za ukrcaj, iskrcaj ili tranzit putnika u pomorskim i/ili zračnim
lukama.
Izmjena može biti uvećanje ili umanjenje ranije objavljene cijene. Točka a: Svaka
promjena cijene paketa bila bi jednaka dodatnom iznosu koji zatraži zračni
prijevoznik. Točka b: Svaka promjena cijene paketa bila bi jednaka 0,33% od
cijene krstarenja za svaki dolar povećanja cijene barela nafte (NYMEX indeks).
Točka c: Svaka izmjena cijene paketa bila bi jednaka punom iznosu lučkih i/ili
aerodromskih pristojbi.
3.3 U slučaju da povećanje cijene bude veće od 10% ugovorene cijene putovanja,
putnik može otkazati ugovor uz puni povrat iznosa plaćenog za krstarenje, ali
ne i iznosa plaćenog za premije osiguranja.
3.4 Da bi stekao pravo na povrat novca, putnik treba obavijestiti kompaniju pisanim
putem u roku 3 radna dana od dana zaprimanja obavijesti o povećanju cijene.
 
4. OSIGURANJE
4.1 Kompanija preporučuje da svaki putnik zaključi policu putnog osiguranja koja
ga dostatno pokriva od trenutka kada je krstarenje potvrđeno kao rezervirano
do završetka istog. Paket putnog osiguranja bi trebao sadržavati sljedeće:
osiguranje oštećene ili izgubljene prtljage, osiguranje od nezgode na putovanju,
zdravstveno osiguranje na putovanju u inozemstvu i osiguranje od otkaza
putovanja.
 
5. PUTNE ISPRAVE - PUTOVNICE I VIZE
5.1 Putnik mora posjedovati valjanu putovnicu koja vrijedi najmanje 6 mjeseci nakon
završetka krstarenja. Neke od država u koje se putuje, što posebno vrijedi za
Rusiju i Sjedinjene Američke Države, zahtijevaju biometrijske putne isprave s
fotografijama koje se mogu elektronski očitavati.
5.2 Kompanija nije zadužena niti odgovorna za ishođenje viza za putnike, već je to
obaveza samog putnika. Putnik je dužan imati valjanu putovnicu, vize ili druge
dokumente za zemlje koje putovanje uključuje. Putnicima savjetujemo da pažljivo
provjere zakonske regulative zemalja u koje putuju, što se posebno odnosi na
vize, imigracijsku politiku, lokalne običaje i zdravlje.
 
6. ZDRAVLJE I SPOSOBNOST PUTNIKA ZA PUTOVANJE
6.1 Sigurnost svih putnika je od najveće važnosti za kompaniju, stoga svaki putnik
mora jamčiti da je u stanju putovati kopnom, morem i/ili zrakom te da njegovo/
njezino ponašanje ili stanje neće narušiti sigurnost brodova/ zrakoplova niti
udobnost drugih putnika koji njima putuju, te da se mogu prevoziti sigurno u
skladu s primjenjivim sigurnosnim zahtjevima koje utvrđuje međunarodno
zakonodavstvo EU ili nacionalno pravo.
6.2 Kompanija zadržava pravo tražiti od putnika liječničku potvrdu da je sposoban
za putovanje.
6.3 Putnik čije bi stanje moglo negativno utjecati na njegovu/njezinu sposobnost za
putovanje mora predočiti liječničku potvrdu o sposobnosti za putovanje prije
potvrde rezervacije.
6.4 Trudnicama u svim stadijima trudnoće se preporučuje da prije putovanja zatraže
mišljenje liječnika te sa sobom ponesu liječničku potvrdu da su sposobne putovati
brodom, uzimajući u obzir specifičan itinerer.
6.5 Prijevoznik na svojim putničkim brodovima nema odgovarajuću medicinsku
opremu za porod djece, stoga ne može prihvatiti rezervaciju niti prevoziti putnice
koje bi na dan završetka krstarenja bile trudne 24 ili više tjedana.
6.6 Kompanija i/ili prijevoznik pridržavaju pravo da odbiju mogućnost ukrcaja putnici
koja bi bila u visokom stadiju trudnoće ili koja nije prikazala liječničku potvrdu
prema gore navedenom članku 6.4 i u takvom slučaju ne bi imali nikakvu
odgovornost.
6.7 U slučaju da putnica nije bila svjesna trudnoće u vrijeme potvrde rezervacije ili
nije razumno mogla znati da je trudna u trenutku potvrde rezervacije pod uvjetima
navedenima u gore prikazanom članku 6.5, kompanija će tada ponuditi putnici
mogućnost rezervacije drugog krstarenja jednake kvalitete iz kataloga i/ili
službene web stranice kompanije sukladno gore navedenim uvjetima, ako je
dostupno; ili će krstarenje otkazati i izvršiti povrat čitavog iznosa uplaćenog za
krstarenje ako je obavijest upućena odmah čim je putnica postala svjesna svoga
stanja. Povrat neće uključivati plaćenu prijemu osiguranja koja je u svakom
slučaju nepovratna.
6.8 Ako prijevoznik, zapovjednik broda ili brodski liječnik primijete da je putnik iz
nekog razloga nesposoban za putovanje, da bi mogao ugroziti svoje zdravlje ili
sigurnost, da se ne bi mogao iskrcavati u lukama pristajanja broda, da bi mogao
prijevoznika držati odgovornim za pomoć ili repatrijaciju, tada zapovjednik broda
može odbiti ukrcavanje takvog putnika u bilo kojoj luci ili naložiti iskrcaj putnika
u bilo kojoj luci ili premjestiti putnika na drugi ležaj ili u drugu kabinu. Brodski
liječnik ima ovlaštenje putniku pružiti prvu pomoć i/ili mu prepisati lijekove i/ili
ga smjestiti u brodsku bolnicu ili u sličnu zdravstvenu ustanovu u lukama
pristajanja, ako brodski liječnik i zapovjednik broda procijene da je za zdravlje
putnika nužno poduzeti takve korake. Odbijanje putnika da primi takav tretman
može rezultirati iskrcavanjem putnika s broda u bilo kojoj luci pristajanja, ako
je potrebno i uz intervenciju lokalnih policijskih službenika ili drugih nadležnih
tijela, a putnik ne može za takav ishod držati odgovornim prijevoznika niti
kompaniju niti tražiti nadoknadu štete niti kompenzaciju.
6.9 U slučajevima kada se putniku zbog zdravstvenih razloga i/ili nesposobnosti za
putovanje odbije mogućnost ukrcaja na brod, ni kompanija ni prijevoznik neće
imati nikakvu odgovornost ili obvezu prema putniku.
 
7. OSOBE S INVALIDITETOM ILI OGRANIČENOM POKRETLJIVOŠĆU
7.1 Prioritet kompanije je udobnost i sigurnost svih putnika, a kako bi to postigli
potrebno je da u vrijeme rezervacije putnik osigura što je moguće više detalja
o dolje navedenim predmetima kako bi kompanija ispunila obvezu prijevoza
putnika na siguran i operativno izvediv način, uzimajući u obzir sve probleme
koji se mogu pojaviti po pitanjima dizajna putničkog broda, lučke infrastrukture
i opreme uključujući i lučke terminale, koji bi učinili nemogućim ukrcaj, iskrcaj
ili prijevoz putnika ako bi to za posljedicu imalo utjecaj na sigurnost i udobnost
punika.
7.2 Putnik je dužan dostaviti sve detalje u trenutku rezervacije:
a) u slučajevima kad je bolestan, nemoćan, osoba s invaliditetom ili smanjenom
pokretljivosti;
b) ako treba kabinu za osobe s invaliditetom, budući da je na svakom brodu
broj takvih kabina ograničen jer je cilj kompanije, kada god je to moguće,
osigurati putniku smještaj u potpunoj udobnosti i sigurnosti tijekom čitavog
krstarenja;
c) ako ima posebne zahtjeve vezane uz smještaj za stolom u restoranu;
d) ako treba sa sobom na brod ponijeti bilo kakvu medicinsku opremu;
e) ako na brod treba ukrcati certificiranog psa vodiča. Molimo uzmite u obzir
činjenicu kako pomoć psa vodiča podliježe nacionalnim propisima
7.3 Gdje kompanija smatra da je nužno radi sigurnosti i udobnosti putnika te kako
bi putnik u potpunosti uživao u krstarenju, može zatražiti da osoba s invaliditetom
ili smanjenom pokretljivosti bude u pratnji druge osobe koja je u mogućnosti
pružiti potrebnu pomoć osobi s invaliditetom ili smanjenom pokretljivosti. Ovaj
zahtjev temelji se isključivo na procjeni kompanije da osigura putnikovu sigurnost
te se može razlikovati od broda do broda i/ili od itinerera do itinerera. Putnici
koji trebaju kolica moraju imati vlastita sklopiva kolica standardne veličine te
biti u pratnji putnika koji im je u stanju pomoći i asistirati na putovanju.
7.4 Ako se putnik nalazi u bilo kojem specifičnom stanju invalidnosti ili smanjene
pokretljivosti koja zahtijevaju osobnu njegu ili nadzor, tada takva osobna njega
ili nadzor mora biti organizirana od strane putnika i na trošak putnika. Na brodu
ne postoji mogućnost pružanja osobne njege ili nadzora ili bilo kojeg drugog
oblika skrbi kojeg zahtijevaju tjelesna ili psihijatrijska ili druga stanja.
7.5 Ako nakon pažljive procjene putnikovih posebnih potreba i zahtjeva kompanija
zaključi da putnika ne može prevesti u potpunoj sigurnosti i u skladu s važećim
sigurnosnim procedurama, tada kompanija može odbiti potvrditi rezervaciju ili
ukrcaj osobe s invaliditetom ili smanjene pokretljivosti zbog sigurnosti.
7.6 Kompanija zadržava pravo odbiti prijevoz bilo kojeg putnika koji nije na
odgovarajući način obavijestio kompaniju o fizičkim ili mentalnim ograničenjima
ili potrebi za pomoći i asistencijom kako bi kompanija mogla donijeti pravovaljanu
procjenu može li putnik biti prevezen na siguran i operativno izvediv način, a
da svi sigurnosni zahtjevi budu ispunjeni. Ako se putnik ne slaže s odlukom
kompanije pod stavkama 7.5 do 7.6 ovih Uvjeta prijevoza, tada putnik mora
podnijeti pisani prigovor kompaniji s priloženim dokazima.
7.7 Kompanija zadržava pravo odbiti prijevoz bilo kojeg putnika za kojeg kompanija
i/ili prijevoznik smatraju da nije u mogućnosti putovati ili čije stanje može
predstavljati opasnost za samog sebe ili ostale putnike na krstarenju, po pitanju
sigurnosti.
7.8 Ako putnik između datuma rezervacije krstarenja i datuma početka krstarenja
postane svjestan da će trebati posebnu njegu ili pomoć kao što je prethodno
objašnjeno, od njega se zahtijeva da o tome što prije obavijesti kompaniju kako
bi ona mogla donijeti pravovaljanu procjenu može li putnik biti prevezen na
siguran i operativno izvediv način.
7.9 Putnici koji su slabog zdravlja ili u invalidskim kolicima ili smanjene pokretljivosti
mogu se suočiti s nemogućnošću iskrcaja na obalu u lukama u kojima se brod
ne privezuje uz obalu nego ostaje na sidrištu. Popis takvih luka dostupan je na
pismeni zahtjev.
7.10 U nekim je lukama dostupno samo sidrište i nije se moguće privezati uz obalu.
U ovim situacijama brodar će koristiti tendere za prijevoz putnika do kopna.
Tender je mala brodica koja nije uvijek prikladna za osobe s invaliditetom,
poteškoćama u kretanju te osobe koje imaju problema s ravnotežom. Prilikom
korištenja tendera sigurnost je uvijek na prvom mjestu. U određenim situacijama
putnici se trebaju spustiti na platformu ili ponton prije ulaska u tender. Prilikom
ulaska u tender i izlaska iz njega putnici trebaju koristiti stepenice te svladati
razmak između platforme i tendera, koji može varirati (razmak može biti približno
50 cm). Ovisno o vremenskim uvjetima te prilikama na moru, moguća su gibanja
koja se mogu mijenjati tijekom dana. Putnici trebaju biti dovoljno pokretni i
sposobni za ukrcaj na tender i iskrcaj s njega. Ukoliko putnici imaju poteškoće
u kretanju ili koriste pomagala poput štapa za hodanje, trebaju temeljito
preispitati i provjeriti svoju spremnost i mogućnost sigurnog ukrcaja na tender
prije nego se spuste na platformu. Prije odluke, putnici trebaju uzeti u obzir
stepenice, mogući razmak između tendera i platforme te moguće iznenadne
pokrete tendera. Brodsko osoblje neće nositi do tendera invalidska kolica niti
druga pomagala za kretanje.
Svi putnici trebaju biti dovoljno pokretni za samostalno korištenje tendera.
Zapovjednik broda i njegovi časnici zadržavaju pravo uskratiti prijevoz tenderom
putnicima ukoliko procijene da će u bilo kojem trenutku sigurnost nekog od
putnika biti ugrožena. Svi putnici moraju biti posebno pažljivi prilikom ukrcaja
i iskrcaja s tendera. Članovi posade će usmjeravati putnike prilikom ukrcaja i
iskrcaja, no ne mogu pružati pomoć, podići ili nositi putnike. Iste mjere opreza
primjenjuju se prilikom iskrcaja s tendera u luci.
 
8. UPITNIK O JAVNOM ZDRAVLJU
8.1 Kompanija i/ ili prijevoznik i/ ili zdravstvene institucije imat će u svakoj luci
ticanja pravo provesti anketu o javnom zdravlju. Putnici pritom trebaju iznijeti
točne informacije ukoliko imaju simptome bilo koje bolesti, uključujući i
gastrointestinalne bolesti te virus H1N1. Prijevoznik može odbiti ukrcaj bilo
kojem putniku za kojeg sumnja da ima simptome bilo koje virusne ili bakterijske
bolesti, uključujući Norovirus te H1N1. Ukoliko putnik odbije ispuniti zdravstveni
upitnik, može mu biti odbijen ukrcaj na brod.
8.2 U slučaju da se putnik za vrijeme krstarenja zarazio virusom ili bakterijom,
Više na www.msckrstarenja.com | 2
brodski liječnik može zatražiti iz sigurnosnih razloga od njega da ne izlazi iz
kabine za vrijeme trajanja simptoma.
 
9. ALERGIJE NA HRANU
9.1 Putnike podsjećamo da neka hrana kod određenih ljudi može izazvati alergijske
reakcije zbog intolerancije na neke od sastojaka. Ako putnik zna da ima neku
alergiju ili intoleranciju na bilo koju vrstu hrane, dužan je to prijaviti kompaniji
prilikom rezervacije (ispunjavajući za to predviđeni obrazac) kao i voditelju
restorana čim prije nakon ukrcaja na brod.
9.2 Na putniku je odgovornost da osigura izbjegavanje hrane ili namirnica na koje
je alergičan. Ukoliko o tome bude unaprijed pismeno obaviještena te uz usmenu
napomenu putnika o postojećim alergijama na određenu hranu ili sastojak
prilikom naručivanja jela, kompanija će u granicama njenih mogućnosti
maksimalno asistirati putniku prilikom odabira jela; u nedostatku takvih
informacija niti kompanija niti prijevoznik neće se smatrati odgovornim za
pripremu posebnih obroka za putnika ili bilo kojeg drugog pripremljenog obroka
kojeg konzumira putnik. U slučaju višestrukih alergija/intolerancija, čak i uz
prethodnu najavu kako je poviše opisano, kompanija ili prijevoznik možda neće
moći izbjeći rizik unakrsne kontaminacije tijekom pripreme hrane, pa se stoga
niti kompanija niti prijevoznik neće držati odgovornim ako se takva kontaminacija
dogodi.
 
10. MEDICINSKA NJEGA
10.1 Putnicima se preporučuje da prije putovanja zaključe policu putnog osiguranja
koje će uključivati zdravstveno osiguranje koje će pokrivati troškove liječenja i
repatrijacije.
10.2 Brodski liječnik nije specijalist i brodska ambulanta nije opremljena prema
standardima za kopnene bolnice. Na brodu postoje zalihe lijekova i medicinske
opreme u skladu sa zakonskim zahtjevima države čiju zastavu brod vije te se
na brodu mogu tretirati samo lakša stanja određenih bolesti. Kompanija,
prijevoznik i brodski liječnik ne mogu biti odgovorni zbog nemogućnosti liječenja
bilo koje bolesti ili zdravstvenih stanja putnika.
10.3 Putnik je upoznat s činjenicom da je njegova obveza i odgovornost medicinsku
pomoć zatražiti od brodskog liječnika, dok god se liječnik nalazi na brodu.
Troškovi lijekova i liječenja plaćaju se na brodu.
10.4 U slučaju bolesti ili nezgode, kompanija i/ili prijevoznik i/ili zapovjednik broda
mogu putnika iskrcati na kopno zbog primanja adekvatne medicinske pomoći.
Niti prijevoznik niti kompanija ne mogu unaprijed ništa znati o kvaliteti
zdravstvenih usluga koje bi se putniku pružale u lukama pristajanja broda ili u
mjestima u kojima je putnik iskrcan. Razina medicinskih usluga mogla bi varirati
od luke do luke stoga ni kompanija ni prijevoznik ne mogu davati procjene ili
jamstva o razini kvalitete zdravstvenih usluga koje bi bile pružene na kopnu.
10.5 Liječnikovo stručno mišljenje o sposobnosti putnika da nastavi krstarenje je
konačno i obvezujuće za putnika.
10.6 Preporučuje se zatražiti savjet liječnika prije rezervacije krstarenja za djecu
mlađu od 12 mjeseci. Provedba klauzule 6 ovih Uvjeta o sposobnosti putovanja
odnosi se na sve putnike, uključujući malu djecu.
 
11. MEDICINSKA OPREMA
11.1 Važno je da se putnici obrate proizvođaču ili dobavljaču kako bi provjerili sigurnost
korištenja bilo koje vrste medicinske opreme koju namjeravaju ponijeti na brod.
Odgovornost je putnika da organizira dostavu medicinske opreme na pristanište
prije polaska te da obavijesti kompaniju prije rezervacije o potrebi posjedovanja
medicinske opreme na brodu kako bi kompanija osigurala siguran prijevoz iste.
11.2 Odgovornost je putnika da osigura ispravno stanje medicinske opreme te da
osigura dovoljne zalihe za čitavo trajanje putovanja. Na brodu ne postoji nikakva
zamjenska oprema, a pristup potrebnoj njezi i opremi na obali je otežan i skup.
Putnici moraju biti u mogućnosti sami rukovati svom opremom.
 
12. IZMJENE REZERVACIJE OD STRANE PUTNIKA
12.1 Putnik ima pravo zamijeniti se s trećom osobom na putovanju pod uvjetom ako:
(i) treća osoba ispunjava sve uvjete za korištenje paket aranžmana;
(ii) dostavi pisanu obavijest kompaniji najkasnije do 7 radnih dana prije polaska
broda.
Ukoliko su svi gore navedeni zahtjevi ispunjeni, promjena imena putnika podliježe
naknadi po putniku/izmjeni u iznosu od:
BELLA, FANTASTICA, WELLNESS, AUREA, YACHT CLUB - EUR 50
Zahtjev za izmjenom imena putnika primljen u razdoblju unutar 6 dana do dana polaska
broda smatrat će se otkazom putovanja.
Putnik i treća osoba dužni su podmiriti navedeni iznos paket aranžmana kao i
sve dodatne troškove proizašle iz promjene putnika.
12.2 Nadalje, nakon izdavanja predračuna, putnik ima pravo samo jednom zamijeniti
kupljeni paket aranžman s drugim paket aranžmanom pod sljedećim uvjetima:
(i) datum polaska novog putovanja započinje kasnije od prvotno potvrđenog;
(ii) zahtjev za izmjenom kompanija mora primiti najkasnije 30 radnih dana prije
datuma polaska izvornog putovanja te postoje slobodna mjesta na novom
krstarenju;
(iii) itinerer novog putovanja se odnosi na iste destinacije kao i prvo putovanje
kako je opisano u godišnjoj brošuri kompanije ili web stranici kompanije
(iv) datum polaska novog putovanja je unutar godinu dana od prethodno
otkazanog putovanja.
Ako su svi gore navedeni uvjeti iz ove točke ispunjeni, zamjena originalnog
putovanja novim u svakom slučaju bit će podložna sljedećoj pristojbi po putniku.
BELLA – 50 EUR
FANTASTICA, WELLNESS, AUREA, YACHT CLUB - BEZ PRISTOJBE
Osim gore navedene pristojbe, ako je cijena novog putovanja veća od otkazanog,
razliku u cijeni i iznos osiguranja snosi isključivo putnik. S druge strane, ako je
cijena novog putovanja niža od iznosa otkazanog putovanja naknada za putnika
neće biti naplaćena. Zahtjev za izmjenama rezervacije primljen u razdoblju
unutar 60 ili 90 dana do dana polaska broda (ovisno o dužini krstarenja,
prikazano u tablici pod 13.2) smatrat će se otkazom putovanja te će se na takav
zahtjev primijeniti otkazne pristojbe iz članka 13 koji slijedi. Kompanija će
pokušati izići u susret zahtjevu putnika za izmjenom rezerviranog leta, ali ne
može biti odgovorna za nemogućnost provedbe zatražene izmjene.
12.3 Izmjena imena nije uvijek moguća kod zračnih i ostalih prijevoznika, bez obzira
na vrijeme kada je zahtjev za izmjenom podnesen. Većina zrakoplovnih
kompanija i ostalih prijevoznika smatraju izmjenu imena otkazom putovanja te
naplaćuju pristojbu u skladu s tim. Bilo koji dodatni troškovi koji uključuju
pristojbe za otkaz putovanja i/ili povećanje cijena od strane zračnih ili ostalih
prijevoznika isključivo su na teret samog putnika.
12.4 Osim gore navedenog, moguće su i druge izmjene rezervacije (i nakon izdavanja
predračuna) do 7 dana prije polaska broda što će u svakom slučaju biti podložno
minimalnoj administrativnoj pristojbi od 50,00 EUR po osobi/izmjeni. Svi ostali
troškovi koji mogu nastati kao posljedica promjene bit će isključivo na teret
putnika.
12.5 Primljeni zahtjevi za izmjenom rezervacije unutar navedenog roka smatrat će
se otkazom putovanja i primijenit će se troškovi otkaza opisani pod točkom 13
(u nastavku).
12.6 Ukoliko otkaz rezervacije od strane putnika nastupi nakon izdavanja putnih
dokumenata, naplatit će se naknada od 25,00 EUR po kabini za izdavanje novih.
12.7 Bilo koja promjena koju putnik zatraži u rezervaciji Grand Tour krstarenja uvijek
će se primjenjivati na cijeli paket. Vrijeme otkaza računat će se prema datumu
polaska prvog Grand Tour krstarenja u paketu.
 
13. OTKAZ REZERVACIJE OD STRANE PUTNIKA
13.1 Otkaz rezervacije mora se poslati ili dostaviti kompaniji ili ovlaštenoj putničkoj
agenciji u pisanom obliku. Putnik treba vratiti sve primljene putne karte i primljeni
račun zajedno s obavijesti o otkazu putovanja/ rezervacije.
13.2 Za pokriće gubitka pretrpljenog zbog otkaza rezervacije, kompanija će naplatiti
sljedeće pristojbe za otkaz putovanja ili zadržati uplaćeni polog:
 
KRSTARENJA < 15 NOĆI
60 dana i više naknada od €50 pp*
59 - 30 dana 25%
29 - 22 dana 40%
21 - 15 dana 60%
14 - 6 dana 80%
5 do 0 dana 100%
 
KRSTARENJA > 15 NOĆI
90 dana i više naknada od €50 pp*
89 - 60 dana 25%
59 - 52 dana 40%
51 - 35 dana 60%
34 - 15 dana 80%
14 - 0 dana 100%
* ili gubitak depozita ako je viši
 
WORLD CRUISE
90 dana i više 15% cijene paket aranžmana
89 - 60 dana 25% cijene paket aranžmana
59 - 15 dana 50% cijene paket aranžmana
14 - 10 dana 75% cijene paket aranžmana
9 - 0 dana 100%* cijene paket aranžmana
* ili gubitak depozita ako je viši
** u slučaju nedolaska na ukrcaj primijenit će se otkazne pristojbe na dan polaska
broda
 
13.3 Ukoliko se nakon otkaza jednog ili više putnika u rezervaciji kabina koristi kao
jednokrevetna: a) kompanija će putniku koji je otkazao putovanje naplatiti
pristojbe shodno članku 13.2 koje će iznositi minimalno 100,00 EUR, uz dodatak
pologa; b) putnik koji ostaje u jednokrevetnoj kabini morat će platiti 100%
naknade za korištenje kabine kao jednokrevetne ili manji postotak koji kompanija
u tom trenutku odredi za jednokrevetne kabine.
13.4 Ukoliko je imao zaključenu policu putnog osiguranja s uključenim osiguranjem
od otkaza putovanja, putnik od svoje osiguravajuće kuće može zatražiti pokriće
troškova podnesenih za otkaz rezervacije u skladu s uvjetima naznačenim na
polici osiguranja.
13.5 Putnik može zatražiti otkaz Grand Tour krstarenja, ali taj se otkaz uvijek
primjenjuje na cijeli paket. Vrijeme otkaza računat će se prema datumu polaska
prvog Grand Tour krstarenja u paketu.
 
14. IZMJENE REZERVACIJE OD STRANE KOMPANIJE
14.1 Program krstarenja i aranžmane za krstarenja kompanija određuje, ugovara i
objavljuje znatno unaprijed. Zbog operativnih, komercijalnih ili sigurnosnih
razloga, u rijetkim slučajevima može se pojaviti potreba za izmjenama, stoga
kompanija pridržava pravo na izmjenu objavljenog programa krstarenja u bilo
kojem trenutku.
14.2 U slučaju izmjene temeljnih dijelova ugovora, kompanija će u najkraćem
mogućem roku o tome obavijestiti putnika ili njegovog putničkog agenta.
Putniku će biti ponuđene sljedeće mogućnosti:
a) da izmjenu prihvati; ili
b) da rezervira drugo krstarenje iz kataloga i/ili službene web stranice, iste ili
više kvalitete, ako je dostupno; ili
c) da rezervira drugo, manje kvalitetno krstarenje iz kataloga i/ili službene web
stranice, uz nadoknadu razlike u cijeni; ili
d) da otkaže rezervaciju i natrag primi puni uplaćeni iznos.
14.3 Putnik je dužan kompaniju pismeno obavijestiti o svojoj odluci/izboru, izravno
ili putem svoje putničke agencije, unutar 3 radna dana od dana primitka obavijesti
o izmjeni.
 
15. OTKAZ REZERVACIJE OD STRANE KOMPANIJE
15.1 Kompanija ima pravo u bilo kojem trenutku otkazati bilo koje krstarenje uz
pismenu obavijest putniku (kad god je to moguće).
15.2 Ako je do otkaza došlo zbog više sile i/ ili okolnosti koje kompanija nije mogla
predvidjeti, kontrolirati ili izbjeći, iako je postupala s dužnom pažnjom dobrog
gospodarstvenika, kompanija će putniku na izbor ponuditi sljedeće:
a) da primi puni uplaćeni iznos; ili
b) da rezervira drugo krstarenje iz kataloga i/ili službene web stranice, iste ili
više kvalitete bez dodatnih troškova, ako je dostupno; ili
c) da rezervira drugo, manje kvalitetno krstarenje iz kataloga i/ili službene web
stranice, uz nadoknadu razlike cijena.
15.3 Putnik je dužan kompaniju pismeno obavijestiti o svojoj odluci, izravno ili putem
svoje putničke agencije, unutar 3 radna dana od dana primitka obavijesti o
izmjeni.
 
16. ODGOVORNOST KOMPANIJE
16.1 Kompanija prihvaća odgovornost prema odjeljcima 16.3 i 16.8 za smrt, ozljedu
ili bolest koja bi bila posljedica njenog nemara i/ili propusta bilo kojeg drugog
pružatelja usluga čije su usluge dio paket aranžmana. Kompanija ograničava
svoju odgovornost, gdje god je to primjenjivo, konvencijama spomenutim u
odjeljcima 16.4 do 16.14. U svakom slučaju kompanija neće biti odgovorna za
bilo kakvu nepravilnost ili propust koji bi bio:
a) u potpunosti pripisiv pogrešci putnika;
b) nepredvidiv ili neizbježan čin ili propust treće strane koja nije povezana s
pružanjem neke od usluga predviđenih ugovorom;
c) neobična ili nepredvidiva okolnost izvan kontrole kompanije i/ili drugih
pružatelja usluga uključenih u krstarenje, čija se posljedica nije mogla izbjeći
unatoč najvećim naporima i dužnoj pažnji dobrog gospodarstvenika, što
uključuje, ali nije ograničena na događaje koji se nazivaju višom silom;
d) događaj koje niti kompanija, niti drugi pružatelji usluga koje čine dio krstarenja
nisu mogli predvidjeti ili spriječiti unatoč svom uloženom naporu.
16.2 Za odštetne zahtjeve koji ne uključuju osobne ozljede, smrt ili bolest ili nisu
predmet konvencija na koje se poziva u odjeljcima 16.4 do 16.14, odgovornost
kompanije za nepravilno izvršavanje ugovora ograničit će se na maksimalno
dvostruki iznos u odnosu na cijenu koju je pogođeni putnik platio za krstarenje,
neuključujući premije osiguranja, takse i dodatne troškove na krstarenje.
16.3 Sav prijevoz (kopnom, zrakom i morem) podliježe uvjetima prijevoza određenog
prijevoznika. Ti uvjeti mogu ograničiti ili isključiti odgovornost prijevoznika i čine
izraziti temelj ugovora. Kopije ovih pravila i uvjeta mogu se dobiti od kompanije
na pismeni zahtjev.
16.4 Prijevoz putnika i njihove prtljage zrakom predmet su raznih međunarodnih
konvencija (The International Air Convention), uključujući Varšavsku konvenciju
iz 1929. (s dodacima Haškog protokola iz 1955. ili Montrealskog protokola iz
1999. godine) ili Montrealsku konvenciju iz 1999. U uvjete prijevoza uključeni
su i uvjeti međunarodnih zračnih konvencija (uključujući njihove amandmane i
nove konvencije primjenjive na ugovor o krstarenju između kompanije i putnika).
Međunarodne zračne konvencije mogu dopustiti prijevozniku da ograniči svoju
odgovornost za smrt i ozljedu putnika, gubitak i oštećenje prtljage te kašnjenja
pa se razmjer odgovornosti određuje u skladu s tim. Primjerci ovih konvencija
dostupni su u kompaniji na zahtjev.
16.5 Ukoliko dođe do odštetnog zahtjeva po osnovi prijevoza morem ili zrakom,
kompanija će imati sva prava, zaštitu, imunitet i ograničenja aktualnog
prijevoznika (uključujući njegova vlastita pravila i uvjete prijevoza) i pod svim
važećim uredbama i/ili konvencijama kao što su Atenska konvencija i
Montrealska konvencija, te se ništa u ovom Uvjetima rezervacije i Uvjetima
prijevoza ne može smatrati odricanjem od toga. Ako bilo koji izraz, uvjet, članak
ili odredba postane nevažeća ili procijenjena takvom, preostali izrazi, uvjeti,
članci i odredbe smatrat će se izdvojenim te će ostati na snazi.
16.6 Odgovornost društva i prijevoznika prema putniku za smrt i osobnu ozljedu te
oštećenje ili gubitak prtljage određuje se u skladu sa sljedećim:
16.7 Međunarodni prijevoz putnika i njihove prtljage morem podliježe EU regulativi
392/2009 (“EU Regulation 392/2009”) te će se svaka odgovornost kompanije
i/ ili prijevoznika za smrt ili ozljedu ili gubitak i oštećenje prtljage koja bi mogla
proizići iz međunarodnog prijevoza morem gdje je luka ukrcaja ili iskrcaja u EU
ili gdje brod vije EU zastavu ili gdje je ugovor o prijevozu potpisan u EU utvrđivati
isključivo u skladu s EU regulativom 392/2009. Poveznica za EU regulativu
392/2009 dostupna je i može se preuzeti s web adrese https://www.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2724/annex-b-regec-
392-2009.pdf. Dok se pregled EU regulative 392/2009 može preuzeti na
web adresi http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/
rights-in-case-of-accident.pdf. Ako se brod koristi kao plutajući smještaj, onda
će se primjenjivati Atenska konvencija iz 1974. i njezine odrednice ograničavaju
odgovornost za smrt ili ozljedu ili gubitak ili oštećenje prtljage te posebno tretira
dragocjenosti.
16.8 Razina štete koju kompanija i prijevoznik moraju platiti u smislu smrti i/ili ozljede
i gubitka ili oštećenja prtljage ne smije premašiti granice utvrđene uredbom EU
392/2009 ili, gdje je to primjenjivo, Atenske konvencije iz 1974.
16.9 Maksimalni iznos plativ po Atenskoj konvenciji iz 1974. po putniku za svaki
smrtni slučaj ili ozljedu je 46.666 SDR . Prema EU regulativi 329/2009 biti
ograničena na maksimalno 400.000 SDR po putniku za smrtni slučaj ili ozljedu.
Za određene slučajeve rata i terorizma prema EU regulativi 329/2009 ili Atenske
konvencije iz 2002. može iznositi 250.000 SDR. Informacije vezane za Atensku
konvenciju mogu se pronaći na stranicama Europske komisije http://europa.
eu/legislation_summaries/transport/waterborne_transport/tr0018_en.htm
Temeljem EU regulative 392/2009 ili Atenske konvencije iz 2002., granica
odgovornosti za prtljagu je 2,250 SDR po putniku, odnosno 833 SDR po putniku
temeljem Atenske konvencije iz 1974. Navedena ograničenja po putniku odnose
se na jedno putovanje. SDR (Special Drawing Right) je jedinica koja se
svakodnevno mijenja. Vrijednost SDR jedinice može se izračunati putem stranice
http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx.
16.10 Pod Atenskom konvencijom 1974 i Atenskom konvencijom 2002 ili EU
Regulativom 392/2009 gdje ih je moguće primijeniti, smatra se da je prtljaga
putniku dostavljena, ukoliko kompanija (u svojstvu prijevoznika) nije o tome
obaviještena pisanim putem: a) u slučaju vidljivog oštećenja do kojeg je došlo
prije ili u vrijeme iskrcaja i predaje prtljage; b) u slučaju oštećenja prtljage koji
nije očit ili u slučaju gubitka prtljage u roku od 15 dana od dana iskrcaja ili
dostave prtljage ili vremena kada je prtljaga trebala biti dostavljena.
16.11 Ako prijevoznik iz ovog ugovora nije „međunarodni prijevoznik“ kako je definirano
člankom 2 iz regulative EU 392/2009 ili se brod koristi kao plutajući hotel ili
domaći prijevoz morem u UK, primjenjuju se odredbe Atenske konvencije iz
1974. i smatrat će se da su u ugovoru uključeni mutatis mutandis.
Više na www.msckrstarenja.com | 4
16.12 Prijevoznik neće biti odgovoran za gubitak ili oštećenje bilo kakvih dragocjenosti
poput novca, vrijednosnih papira, predmeta od plemenitih metala, nakita,
umjetnina, kamera, kompjutera, elektroničke opreme ili bilo koje druge
dragocjenosti ako nisu pohranjene kod Prijevoznika na čuvanje uz prethodni
pismeni dogovor Prijevoznika i Putnika o gornjoj granici vrijednosti pohranjene
dragocjenosti i uz plaćanje dodatne naknade od strane putnika za zaštitu
deklarirane vrijednosti. Korištenje brodskog sefa se ne smatra depozitom
(pohranom) na brodu. U slučaju kada postoji odgovornost za gubitak ili oštećenje
vrijednosti pohranjenih na brodu takva odgovornost je ograničena na 1.200 SDR
u skladu s Atenskom konvencijom iz 1974. g. ili 3.375 SDR u slučaju da se
primjenjuje EU Regulativa 392/2009 ili Atenska konvencija iz 2002. g.
16.13 Kompanija i prijevoznik imaju pravo na potpunu zaštitu primjenjivim zakonima
koji predviđaju ograničenja i/ili oslobođenja od odgovornosti (uključujući bez
ograničenja, zakon i/ili zakone zastave koju brod vije u odnosu na/ili globalno
ograničenje štete nadoknadive od strane prijevoznika). Ništa u ovim Uvjetima
rezervacije i Uvjetima prijevoza nije namijenjeno da se kompaniji i prijevozniku
ograniči ili uskrati zakonska regulativa koja predviđa ograničenje ili oslobođenje
od odgovornosti. Službenik i/ili agent kompanije i prijevoznika će uživati punu
zaštitu svih zakonskih odredbi koje se odnose na ograničenje odgovornosti.
16.14 Ne dovodeći u pitanje gore navedene odredbe od čl. 16.7 do čl. 16.13, ako
postoji bilo koja tražbina prema kompaniji i prijevozniku u bilo kojoj nadležnosti
gdje se primjenjiva izuzeća i ograničenja sadržana u ovim Uvjetima prijevoza
smatraju pravno neprovedivima, tada se kompanija i prijevoznik neće smatrati
odgovornima za smrt, ozljedu, bolest, štetu, kašnjenja ili drugi gubitak ili
oštećenje bilo kojoj osobi ili imovini koja proizlazi iz bilo kojeg uzroka bilo koje
prirode, a za koji nije bjelodano da su uzrokovani nepažnjom ili krivnjom
kompanije i prijevoznika.
16.15 Bez obzira na sve navedeno u ovim uvjetima rezerviranja, kompanija neće ni
pod kojim okolnostima biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili očekivani gubitak
dobiti, gubitak prihoda, gubitak ugovora niti bilo kakav posljedični ili neizravan
gubitak ili štetu slične prirode.
16.16 Kompanija neće putniku platiti nikakav odštetni zahtjev za gubitak ili štetu koja
je neizravno ili izravno uzrokovana okolnostima kojima je spriječeno izvršenje
obveza iz ugovora, ako je propust da se radnje iz ugovora izvrše bio izravno ili
neizravno povezan s ratom, prijetnjom ratom, civilnim neredima i pobunama,
građanskim ratom, industrijskim sporom između zaposlenika ili drugih osoba,
terorističkim aktom ili prijetnjom terorističkim aktom, prekidom dostave
energenata, zdravstvenim rizikom ili epidemijom, prirodnom ili nuklearnom
katastrofom, požarom, nepovoljnim vremenskim prilikama, nepovoljnom stanju
mora, samoubojstvom ili pokušajem samoubojstva putnika, putnikovom
svjesnom izlaganju opasnosti (osim pri pokušaju spašavanja ljudskog života) ili
sudjelovanju u neobičnoj i opasnoj aktivnosti te u sličnim situacijama na koje
kompanija ne bi mogla utjecati.
16.17 Gdje kompanija ima pravnu odgovornost za gubitak ili oštećenje imovine, a da
nije predviđena Atenskom i/ili Montrealskom konvencijom, tada ta odgovornost
ni u kojem trenutku neće prelaziti 500 EUR, dok kompanija ni u kojem slučaju,
ni pod kojim okolnostima, ne preuzima odgovornost za novac ili dragocjenosti.
Putnicima se preporučuje da u prtljagu ne pakiraju novac i dragocjenosti.
16.18 Odgovornost kompanije neće ni u kojem slučaju premašiti odgovornost bilo
kojeg prijevoznika u skladu s njegovim uvjetima prijevoza i/ili ugrađenim
konvencijama.
 
17. PRAVO NA IZMJENU ITINERERA
17.1 Kompanija i zapovjednik broda imaju diskrecijsko pravo, koje neće nerazumno
koristiti, odlučiti o izmjeni objavljenog ili uobičajenog itinerera, bilo kada odgoditi
ili ubrzati vrijeme isplovljenja broda, izostaviti ticanje neke luke, promijeniti luku
ticanja, organizirati prijevoz drugim brodom sličnih karakteristika, tegliti ili biti
tegljen ili pomoći drugom brodu ili izvesti bilo koju drugu sličnu radnju shodno
svojoj procjeni opravdanosti ili potrebe takvog postupka za sigurnost putnika,
broda i posade. U takvim okolnostima niti kompanija niti prijevoznik neće prema
putniku imati nikakvu odgovornost niti obvezu.
 
18. ODGOVORNOST PUTNIKA
18.1 Dužnost putnika je poštovati upute i naredbe zapovjednika broda ili brodskih
časnika te im omogućiti da zbog sigurnosnih ili drugih zakonskih razloga zajedno
s ostalim članovima posade pretraže njihovu kabinu, prtljagu i druge osobne
stvari.
18.2 Putnik je u potpunosti suglasan da će dopustiti takvu pretragu.
18.3 Putnik mora biti cijepljen (ako je prema itinereru cijepljenje potrebno) prije
početka krstarenja te mora posjedovati sve putne karte (i vaučere za posebne
usluge ako ih je rezervirao unaprijed), valjane putne isprave (putovnicu svakako,
a vizu ako je potrebna) te bilo koji drugi dokument koji bi mogao biti potreban
za ukrcaj na brod, posjet lukama ticanja i iskrcaj s broda.
18.4 Svaki putnik jamči da je fizički i mentalno sposoban za krstarenje.
18.5 Prijevoznik i/ili zapovjednik bilo kojeg broda i kapetan bilo kojeg aviona zadržavaju
diskrecijsko pravo da odbiju ukrcaj ili nalože iskrcaj bilo kojeg putnika ako to
smatraju potrebnim radi sigurnosti samog putnika, ostalih putnika ili broda ili
ako se, prema razumnoj procjeni zapovjednika, putnik ponaša tako da bi mogao
ugroziti ili narušiti udobnost i uživanje ostalih putnika na brodu.
18.6 Putnicima je zabranjen ukrcaj bilo koje vrste životinja, osim pasa vodiča, u
skladu s člankom 7.
18.7 Kompanija i/ili prijevoznik neće imati nikakvu odgovornost prema putniku u
slučaju njegovog/ njezinog kršenja, nepridržavanja uvjeta te će svaki putnik
obeštetiti kompaniju i/ili prijevoznika za svaki gubitak ili štetu koju je prouzročio
kompaniji i/ili prijevozniku ili bilo kojem njenom dobavljaču svojim prekršajem
ili nepridržavanjem.
18.8 Ponašanje putnika ne smije ugroziti niti narušavati sigurnost, mir i udobnost
drugih putnika na krstarenju.
18.9 Na brod je strogo zabranjeno unošenje vatrenog i hladnog oružja, municije,
eksploziva te zapaljivih, otrovnih ili opasnih supstanci, roba ili predmeta koji
mogu biti opasne za sigurnost putnika i plovila.
18.10 Putnik će odgovarati za svaku štetu koju pretrpe kompanija, prijevoznik ili
pružatelj usluga uključenih u paket aranžman koja bi bila posljedica putnikovog
propusta da se ponaša u skladu sa svojim obvezama. Putnik će biti posebno
odgovoran za svaku štetu koju nanese brodu, brodskoj opremi ili namještaju,
za ozljeđivanje drugih putnika ili nanošenje štete drugim putnicima i trećim
osobama, kao i za sve kazne, naknade i troškove koje bi bile posljedica njegovog
neprimjerenog ponašanja, a za koje bi bila terećena kompanija, prijevoznik ili
dobavljač.
 
19. LETOVI
19.1 Kompanija nije u mogućnosti navesti zračnog prijevoznika ni vrstu aviona.
Sve linijske ili charter letove obavit će priznati avioprijevoznici. U tim
okolnostima kompanija mora unaprijed zakupiti avio-karte te je njihov iznos
u svakom trenutku i u svim uvjetima u cijelosti nepovratan. Svako otkazivanje
od strane putnika u bilo kojem trenutku rezultirat će njegovim/njezinim
plaćanjem troška leta bez obzira na otkazne pristojbe koje se odnose na
krstarenje.
19.2 Putnici će potvrdu letova te vremena polijetanja i slijetanja dobiti zajedno sa
svojim drugim putnim dokumentima, koji će se izdati nakon što su sve usluge
i pristojbe uključene u paket aranžman u potpunosti plaćene, otprilike 7 dana
prije polaska.
19.3 Za letove na dane koji nisu objavljeni u katalogu i/ili službenoj web stranici
ili za neke letove određenih prijevoznika na određenim rutama može se
primijeniti viša cijena. U takvom slučaju putnik će biti obaviješten prije
rezervacije.
19.4 Kompanija nije avioprijevoznik te sve obveze u pogledu kompenzacije zbog
otkaza, kašnjenja ili odbijanja ukrcaja u zrakoplov shodno regulativi Europske
komisije br. 261/2004 (the “Regulation 261/2004”) pripadaju isključivo
određenom avioprijevozniku
19.5 Kompanija neće odgovarati temeljem EU regulative 261/2004 obzirom da je
sva odgovornost u potpunosti na zračnom prijevozniku te putnik sve svoje
prigovore mora uputiti njemu. U ostvarivanju svojih prava prema Regulativi
261/2004 putnik se mora držati ugovora i ne smije naštetiti pravima kompanije
prema ovim Uvjetima ili zakonu.
19.6 Ako je u ugovor uključen zračni prijevoz, kompanija će obavijestiti putnika
o vremenskom rasporedu leta prema podacima dobivenima od zračnog
prijevoznika u sklopu dokumentacije za odmor. Raspored leta je samo
informativan. Putnički ugovor o zračnom prijevozu kao i prava i obveze koje
proizlaze iz njega pripadaju zračnom prijevozniku. Putnikova je odgovornost
osigurati dolazak u zračnu luku na vrijeme kako bi mogao uspješno izvršiti
check-in i ukrcati se u zrakoplov. Nije sva medicinska oprema pogodna za
prijevoz ili korištenje u zrakoplovu. Putnici moraju izvršiti provjeru kod
zračnog prijevoznika prije leta.
19.7 Ako je putnik sam rezervirao let (odnosno let nije uključen u ugovor), na njemu
je odgovornost da raspored leta (uključujući i transfer od aerodroma do luke)
odgovara vremenskim parametrima kojima će osigurati da stigne navrijeme
na ukrcaj na brod. Kompanija neće biti odgovorna za bilo kakve obveze koje
bi nastale vezano uz letove ili transfere u organizaciji samog putnika.
 
20. REKLAMACIJE
20.1 Svaki putnik koji ima reklamaciju tijekom krstarenja mora o njoj čim prije
obavijestiti brodsko osoblje. Ako brodsko osoblje nije u mogućnosti riješiti
problem, pismenu reklamaciju putnik će poslati kompaniji u roku unutar 20
dana od dana završetka krstarenja. Propust da se reklamacija podnese u
naznačenom roku može negativno utjecati na sposobnost kompanije da
reklamaciju riješi.
20.2 Obavijest o zahtjevu za gubitkom ili oštećenjem prtljage ili druge imovine mora
se poslati kompaniji u pisanom obliku u roku unutar 15 dana od dana završetka
krstarenja.
20.3 Pritužbe u skladu s regulativom EU 1177/2010 o pristupačnosti, otkazivanju ili
kašnjenjima moraju se dostaviti kompaniji u roku od 2 mjeseca od datuma
izvršenja usluge. Kompanija je dužna odgovoriti na prigovor u roku od mjesec
dana i navesti je li pritužba opravdana, odbijena ili se još razmatra. Krajnji rok
za odgovor mora se u pisanom obliku dostaviti u roku od 2 mjeseca. Putnik je
dužan kompaniji dostaviti sve informacije nužne za obradu prigovora. Ako putnik
nije zadovoljan odgovorom onda može podnijeti žalbu nadležnom tijelu zemlje
ukrcaja.
 
21. ZAŠTITA POTROŠAČA
21.1 Sva prava putnika u ovim uvjetima sukladna su Zakonu o zaštiti potrošača.
 
22. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
22.1 Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u
procesu realizacije tražene usluge. Kompanija se obvezuje da neće osobne
podatke putnika dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge.
Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje
paketa osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko putnik zaključi
policu osiguranja, osobni podaci proslijedit će se osiguravajućem društvu. Osobni
podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih
podataka.
 
23. PROMJENA
23.1 Odstupanje od ovih uvjeta neće biti valjano osim u pismenoj formi, ovjereno od
ovlaštene osobe i pečatom kompanije.
 
24. POLITIKA ZABRANE PUŠENJA
24.1 MSC Cruises poštuje potrebe i želje svih svojih gostiju, što se odnosi na pušače
i nepušače. U skladu s globalnim standardima, mjesta za pušenje su malobrojnija
od onih za nepušače, ali je pušenje dopušteno na nekim lokacijama i na svim
brodovima flote (te brodske lokacije su uglavnom odabrane jer imaju poboljšanu
ventilaciju zraka).
24.2 Pušenje nije dopušteno u prostorima u kojima se poslužuje hrana (buffet i
restorani), u brodskoj ambulanti, prostorima namijenjenima djeci, hodnicima,
dizalima, na mjestima gdje se gosti okupljaju u grupe radi izvođenja sigurnosne
vježbe, iskrcaja ili polaska na izlet, javnim zahodima, Wellness i fitness centrima
te barovima koji su smješteni pokraj restorana.
24.3 Goste odvraćamo od pušenja u kabinama zbog mogućnosti izbijanja požara,
dok je pušenje na balkonima kabina u potpunosti zabranjeno.
24.4 Pušenje je dozvoljeno u nekoliko barova na svakom brodu te na jednoj strani
bazenske palube na kojoj se na stolovima nalaze pepeljare.
24.5 Nije dopušteno bacanje opušaka s broda.
 
25. ODGOVORNOST ZAPOSLENIH SLUŽBENIKA I SUBAGENATA
25.1. Niti jedan službenik ili posrednik kompanije, uključujući zapovjednika i posadu
broda, subagente i njihove zaposlenike ni pod kojim uvjetima ne preuzimaju
nikakvu odgovornost izvan propisanih Uvjeta prijevoza te se u bilo kojem trenutku
mogu pozvati na Uvjete prijevoza.
25.2 Nezavisni ugovorni suradnici organiziraju i realiziraju izlete na obali, čak i ako
su ti isti izleti kupljeni na samom brodu ili od strane prodajnih agenata. Kompanija
ne preuzima odgovornost za uslugu koju pružaju navedeni nezavisni ugovorni
suradnici. Kompanija djeluje kao posrednik za organizatore izleta, nema izravnu
kontrolu nad organizatorom izleta niti uslugom koju isti pruža, pa prema tome
ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju gubitka, oštećenja i ozljeda putnika
koje su nastale kao rezultat propusta i pogreške organizatora izleta. Kompanija
će s osobitom pažnjom pristupiti izboru organizatora izleta. U procjenjivanju
djelovanja i/ili odgovornosti organizatora izleta primjenjuju se lokalni zakoni i
propisi. Izleti su podložni uvjetima koje propisuje organizator izleta uključujući
i ograničenja odgovornosti te razinu štete. Odgovornost kompanija neće nikada
biti veća od odgovornosti samog organizatora izleta.
 
26. SUDSKA NADLEŽNOST
26.1 Uvjeti prijevoza usklađeni su s propisima Europske unije. Putnik i kompanija će
sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost
suda u Ženevi kojeg bi imenovala kompanija.
 
27. POGREŠKE, PROPUSTI I IZMJENE
27.1 U izradi kataloga i službene web stranice kompanije poduzet je svaki napor
kako bi se osigurala točnost njegovog sadržaja, no postoji mogućnost da se
određene promjene dogode nakon njegove objave.
Preporučljivo je da se o ažuriranim terminima i uvjetima prijevoza raspitate kod vaše
putničke agencije. Iste promjene će se ažurirati na web stranici kompanije u što kraćem
mogućem roku.
 
Više na www.msckrstarenja.com
Sadržaj ove stranice prilagođen je za uređaje s ekranima koji imaju najmanje 320px širine.
WEST SIDE INN
Zatvori
 • Adresa:Voorburgstraat 250, Amsterdam, 1059 VD, Netherlands
 • Telefon:+31 85 2733568
 • Fax:01131204108030
 • Već od
 • 1.669 €
Opis hotela
Location This fabulous, refined hotel is situated in the western part of Amsterdam's city centre, directly beside the main approach roads (the ring roads A10, A4,A2). Schiphol Airport, the RAI Congress Centre, the World Fashion Centre, the World Trade Centre and three leading museums (the Van Gogh Museum, the Rijksmuseum, the Stederijk Museum) are all within easy reach. Facilities The hotel features 216 accommodation units. A lobby and a reception are available to guests. A lift can be used to access the upper floors. Amenities include a baggage storage service and a safe. Internet access and wireless internet access are available in the public areas. Gastronomic options include a restaurant, a dining area, a breakfast room, a café and a bar. Guests can visit the supermarket to purchase daily necessities. A TV room is also among the amenities at the hotel. Guests arriving in their own vehicles can park in the car park. Other services include a laundry. Rooms The hotel offers non-smoking rooms. All rooms feature air conditioning, central heating and a bathroom. A double bed is provided in the carpeted accommodation units. A safe and a desk also feature. Convenient features include internet access, a telephone, a TV, a radio and wireless internet access. In each of the bathrooms, guests will find a shower and a hairdryer. Sports/Entertainment Guests can enjoy sport, leisure and relaxation options at the hotel. The terrace is the perfect place to while away the time. Leisure options at the hotel also include a gym and pool/billiards. A nightclub provides entertainment. Meals Breakfast is bookable as a board option. The hotel additionally offers snacks. Payment The following credit cards are accepted at the hotel: American Express, VISA, Diners Club and MasterCard.
Cijene
 • TRIPLE STANDARD
 • ROOM ONLY (Check policy)
 • CXL Deadline: 21/06/2016
 • EXTRA BED FOR CHILDREN IS NOT GUARANTEED.
Rezerviraj
RO
2.456 €
 • DELUXE ROOM 3 SINGLE BEDS NON SMOKING - FLEXIBLE RATE
 • ROOM ONLY (Check policy)
 • EXTRA BED FOR CHILDREN IS NOT GUARANTEED.
 • Room 0: Free Wireless Internet
Rezerviraj
RO
2.589 €
 • DELUXE ROOM 3 SINGLE BEDS NON SMOKING - FLEXIBLE RATE,DELUXE ROOM MULTIPLE BEDS NON SMOKING - FLEXIBLE RATE
 • ROOM ONLY (Check policy)
 • EXTRA BED FOR CHILDREN IS NOT GUARANTEED.
 • Room 0: Free Wireless Internet
Rezerviraj
RO
2.611 €
Sadržaji u hotelu
Non Smoking Rooms
Restaurant(s)
Bar/Lounge
24-Hour Front Desk
Parking
Elevator(s)
Internet Access
Smoke-Free Property
Sadržaji u sobama
Cable/Satellite TV
Hairdryer
Clock-Radio
Private Bath
In Room Safe
High Speed Internet Access
Shower only
Lokacija