Pretraga letova u tijeku...

Cijena navedena u rezultatu pretrage je konačna cijena!
Plaćajte American Express karticom do 24 rate bez kamata i naknada!

OPĆI UVJETI PUTOVANJA G O PUTNIČKE AGENCIJE

1. Opći uvjeti 
putovanja G O putničke agencije sastavni su dio turističkih aranžmana i ugovora o organiziranju putovanja sklopljenom između G O putničke agencije i ugovaratelja/korisnika usluge - putnika. Njima se uređuje međusobni odnos organizatora putovanja – G O putničke agencije d.o.o. (u daljnjem tekstu G O) i korisnika usluge – putnika (u daljnjem tekstu Putnik), odnosno ugovaratelja putovanja u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ugovor o organiziranju putovanja (u daljnjem tekstu Ugovor) u korist treće osobe kao putnika. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik G O (ili bilo koje druge agencije ovlaštene za prodaju turističkih aranžmana      G O) i Putnik ili su na drugi način (putem sredstava daljinske komunikacije, elektronska pošta, faks i sl.) potvrdile svoju suglasnost, a proizvodi pravne učinke kada G O do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu.

2. Prijave i Rezervacije. 
Putnik se za putovanje može prijaviti u poslovnici G O i drugim ovlaštenim agencijama osobno, telefonom, internetom ili nekim drugim načinom daljinske komunikacije. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, odnosno sklapanja Ugovora, Putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (osim ako u programu nije drugačije navedeno), a razliku do pune cijene uplaćuje najkasnije 21 dan prije početka putovanja (uz izuzetak obročnog plaćanja te ukoliko u programu nije drugačije navedeno). Ukoliko Putnik ne ispuni ovu obvezu, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije. Rezervaciju "na upit" za programe koji su objavljeni G O se obvezuje obraditi u roku od 2 radna dana (subota se ne smatra radnim danom) i o učinjenom pismeno ili usmeno obavijestiti Putnika. Ukoliko G O u navedenom roku ne obavijesti Putnika o učinjenom ili nije u mogućnosti osigurati rezervaciju za zatraženi aranžman, uplaćeni troškovi rezervacije bit će u cijelosti vraćeni Putniku. Ukoliko Putnik ne prihvati zatraženu, a od strane G O potvrđenu rezervaciju, troškovi rezervacije se ne vraćaju. U slučaju prihvaćanja aranžmana od strane Putnika, troškovi rezervacije uračunavaju se u cijenu aranžmana. Isti uvjeti vrijede i ukoliko se radi o upitu izvan objavljenih programa pri čemu cijena nije poznata, no Putnik je u tom slučaju obvezan uplatiti na ime pologa paušalni iznos u visini od 500,00 HRK. Prilikom sklapanja Ugovora Putnik je dužan dati osobne podatke i pravovremeno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. Putnik jamči da je dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja te prihvaća sve zakonske obveze. 

3. Cijene. 
Cijene aranžmana su objavljene u programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene navedene u programima G O bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta, u destinaciji u kojoj putnik boravi te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Cijena aranžmana uključuje sve što je navedeno u programu, a pojedine posebne ili dodatne usluge (dodatni obroci, fakultativni (neobavezni) izleti, ulaznice, pribavljanje viza, putno osiguranje i sl.) koje nisu uključene u objavljenu cijenu aranžmana, a G O ih može osigurati i uključiti u Ugovor, Putnik posebno plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja, istu je dužan platiti na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi te za tu uslugu eventualni prigovor podnosi neposrednom davatelju usluge. G O može, najkasnije 20 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja programa ili do promjene u tarifama prijevoznika, hotelijera i sl., i to isključivo u pismenom obliku. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10%, Putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem javiti G O putničkoj agenciji u roku od 2 radna dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka od aranžmana, putnik nema pravo na naknadu štete. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi G O u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

4. Last minute i fortuna putovanja.
 
Za potvrdu rezervacija po "last minute" sistemu (putovanje u posljednji trenutak) ili rezervacija kod kojih ime objekta u kojem će boraviti Putnik doznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije pod nazivima: fortuna, no name, jocker, rulet i sl.), Putnik je dužan odmah uplatiti iznos u cijelosti ili osigurati nespornu naplatu. U slučaju otkazivanja putovanja od strane Putnika po navedenim ponudama, G O ima pravo zadržati kompletan iznos aranžmana. Putnik koji zaključi takav Ugovor u potpunosti prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje     G O ne može utjecati, a Putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga Putnik nema pravo prigovora prema G O.

5. Kategorizacija, smještaj i opis usluga.  
Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u programima G O opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Udobnost, prehrana i druge usluge u ponudi hotela/apartmana ili drugih objekata pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. G O ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u programima G O važećim za navedeno putovanje, a koja je dana bilo od strane djelatnika G O ili neke treće osobe. Raspored smještaja u sobe/apartmane određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko Putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Ako je moguće, G O će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen zahtjev Putnika za smještajem (dječji krevetić, orijentacija sobe, kat i sl.) no ne može jamčiti ispunjenje istog. Smještaj najčešće nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) nužno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na putovanje, o tome obavijestiti G O, ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja.

5. Putni dokumenti, poštivanje deviznih, carinskih i zdravstvenih propisa. 
Putnik je obvezan posjedovati valjane osobne putne dokumente. Prilikom sklapanja Ugovora Putnik je dužan dati osobne podatke i pravovremeno dostaviti svu dokumentaciju i podatke potrebne za organiziranje putovanja. Ukoliko je za neko putovanje potrebna viza, G O može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu, no ne jamči ishođenje vize, odnosno nije odgovoran za odluke službenih tijela kojima se Putniku odbije izdavanje vize. Neodobravanje vize, odnosno nevaljane putne isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja ni u kojem pogledu ne obvezuje G O te G O zadržava pravo naplate naknade štete kako je određeno ovim Općim uvjetima. Putnik je dužan poštivati carinske, devizne i druge propise, kao i zakone i druge podzakonske propise Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove i posljedice snosi sam prekršitelj. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam Putnik. G O pratitelj će pomoći Putniku u slučaju navedene situacije, ali pritom vodeći računa o normalnom odvijanju programa putovanja. Za troškove i eventualnu štetu koju Putnik po ovoj osnovi može pretrpjeti ne može teretiti G O. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti, prtljaga i stvari ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako RH, tako i zemlje u koju se i kroz koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja (pratiteljem ili vodičem) i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, Putnik odgovara za načinjenu štetu, a G O otklanja svaku odgovornost za istu. U tom slučaju iznos štete Putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji. Prilikom potpisivanja ugovora djelatnik G O će Putnika upoznati sa izvorima informacija o zemlji u koju putnik putuje uključujući i mišljenje Ministarstva vanjskih poslova RH. Preporučujemo svakom putniku da se i osobno informira na web-stranici www.mvep.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVP-a RH. Svakom Putniku koji nije državljan Hrvatske i nema hrvatske putne dokumente preporučamo da se prije uplate aranžmana osobno informira o zemlji u koju putuje i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju, imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. G O može uputiti Putnika na izvor informacija, ali niti na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih propisa mogle proisteći za samog Putnika. Putovanja u neke zemlje zahtjevaju obvezna cjepljenja protiv nekih bolesti. Prilikom putovanja u te zemlje Putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cjepljenju. Putnik je također dužan obavijestiti G O o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). Za sva putovanja u inozemstvo     G O preporučuje uplatu police za zdravstveno osiguranje.

6. Prtljaga. 
Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam Putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Kod putovanja s autobusnim prijevozom Putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage/torbe uobičajene veličine.     G O nije odgovoran za prijevoz prtljage te ne preuzima odgovornost i ne odgovara za izgubljenu ili oštećenu prtljagu, ali ni za krađu prtljage ili dragocijenosti u prijevoznom sredstvu ili smještajnom objektu (preporučujemo najam sefa gdje god je to moguće!). Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili smještajnom objektu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage Putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovi ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu. Prijevoz posebne prtljage (glazbeni instrumenti, golf oprema i sl.) Putnik je dužan najaviti prije sklapanja Ugovora. Ukoliko je moguće, G O će pokušati zadovoljiti Putnikov zahtjev za posebnom prtljagom, ali ne može jamčiti ispunjenje istog. Prijevoznik ima pravo zbog ograničenja kapaciteta nosivosti ne zaprimiti posebnu ili dodatnu prtljagu. G O u tom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili trošak koji Putnik zbog toga pretrpi. Putnik je sam dužan voditi brigu o svojim stvarima i prtljazi unesenim u putnički kabinu prijevoznog sredstva (zrakoplov, autobus, vlak, brod i sl.) te su ih prilikom svakog napuštanja prijevoznog sredstva dužni ponijeti sa sobom. G O preporučuje uplatu police za osiguranje prtljage.

7. Putno osiguranje. 
Cijena putovanja ne uključuje osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju (osim ukoliko u program nije drugačije navedeno), osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici G O dužni su putniku ponuditi "paket" putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu (ukoliko isto nije uključeno u cijenu aranžmana) ili osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za boravak u Republici Hrvatskoj, osiguranje od private odgovornosti, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravajućih društava ili kod G O, pri čemu G O sudjeluje samo kao posrednik. Potpisom Ugovora Putnik potvrđuje da mu je ponuđen i preporučen paket putnih osiguranja.

8. Osiguranje od rizika otkaza putovanja. 
Ukoliko Putnik prilikom prijave za putovanje smatra da bi zbog nepredviđenih zapreka morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odustajanja nevedenih u točki 9 ovih Općih uvjeta, G O preporučuje uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se ovisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva. Nepredviđene zapreke kao razlog za otkaz putovanja određuje svako osiguravajuće društvo sukladno svojim uvjetima (vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji i sl.). U slučaju otkazivanja aranžmana iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza se ne vraća. Pri otkazivanju  aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza, unatoč tome što Putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza Putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a G O se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom Putniku preporučujemo da ih osobno pročita. Ukoliko putnik nema uplaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje, G O zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u točki 9 ovih Općih uvjeta.

9. Otkazivanje putovanja od strane putnika. 
Ukoliko putnik otkaže uplaćeni aranžman, G O od ukupne cijene aranžmana zadržava (osim ako u programu nije navedeno drugačije):
Europska putovanja, odmori, skijanje
do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a  najmanje 100 kn
29-22 dana prije polaska 30% cijene aranžmana
21-15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
14-8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
7-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana
Daleka putovanja
Do 45 dana prije polaska 30% cijene aranžmana
44-15  dana prije polaska 80% cijene aranžmana
14-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana
Krstarenja
120-91 dan prije polaska  5 % cijene aranžmana
90-76 dana prije polaska 15% cijene aranžmana
75-56 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
55-41 dana prije polaska 50% cijene aranžmana
40-31 dana prije polaska 75% cijene aranžmana
30-0  dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana
Navedeni troškovi primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana, kao i na sve druge bitne promjene.     G O zaračunava stvarne troškove zamjene ako Putnik/nositelj ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize ni putnih isprava. Usmeni otkaz Putnik je dužan potvrditi u pisanom obliku bilo dopisom, faksom ili elektronskom poštom. Ako putnik ne potvrdi usmeno priopćeni otkaz u pisanom obliku, smatrat će se da nije otkazao putovanje. Ukoliko 21 dan prije polaska na put putnik nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu aranžmana, G O smatra da je putnik odustao od rezervacije, bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije za putovanje.

10. Otkaz putovanja od strane G O ili promjena programa putovanja. 
G O zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana prije početka putovanja, ukoliko je putovanje otkazao organizator putovanja za kojeg je G O  bio posrednik u prodaji navedenog aranžmana ili ukoliko se za određeno putovanje nije prijavio najmanji broj putnika potreban za realizaciju aranžmana naveden na svakom pojedinačnom programu putovanja ili iz nekog drugog valjanog razloga. G O zadržava pravo otkaza putovanja ili potpune i djelomične promjene programa putovanja ukoliko nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili se ne mogu izbjeći ili otkloniti (elementarne nepogode, prometne nezgode, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, iznenadne promjene voznih redova, štrajk, nemiri i sl.). G O zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena voznog reda ili nastupanja spomenutih izvanrednih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja zbog promijenjenih okolnosti, i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u putničkom prometu. Ukoliko G O otkaže putovanje, Putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete. G O se obvezuje o svakoj promjeni programa, ukoliko ista nastupi prije početka putovanja, neodložno obavijestiti Putnika. Ako okolnosti na samom odredištu onemogućuju smještaj Putnika u rezerviranom objektu, G O će putnika smjestiti u drugi objekt jednake ili više kategorije od rezerviranog i na vlastiti trošak. Ako G O nakon početka putovanja nije pružio veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, G O može na svoj teret, a uz suglasnost Putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja te po potrebi obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pismeni pristanak Putnika G O može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom, pri čemu se Putnik odriče prava na potraživanja od G O za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni Ugovor. G O ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na web-stranicama.

11. Rješavanje prigovora. 
Putnik ima pravo prigovora zbog nepotpuno ili nekvalitetno izvršene usluge iz Ugovora. U interesu je Putnika da prigovor, odnosno neodgovarajuću uslugu reklamira na licu mjesta kod predstavnika G O i/ili kod izvršitelja usluga (smještajni objekt, prijevoznik i sl.) koji će nastojati ukloniti uzroke reklamacije. Ako Putnik ne prihvati na licu mjesta ponuđeno rješenje koje odgovara ugovorenoj usluzi,     G O ne mora uvažiti naknadni prigovor Putnika. Ukoliko uzrok prigovora nije otklonjen, ili Putnik s ponuđenim rješenjem nije zadovoljan, Putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu Putnik mora priložiti pismenom prigovoru G O, i to u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Ukoliko Putnik uloži pismeni prigovor nakon tog roka, G O takav prigovor nije dužan uzeti u obzir. Svaki Putnik/nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno te G O neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. G O  je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će biti odgovoreno pismenom pošiljkom s povratnicom), a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija o čemu je dužan, u pismenom obliku, obavijestiti Putnika/podnositelja prigovora. G O će rješavati samo one prigovore za koje Putnik dostavi dokaz da je uputio prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Najviši iznos naknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja Ugovora po "fortuna" ili "last minute" ponudi, putnik nema pravo prigovora na smještaj. Dok G O ne donese rješenje na prigovor, Putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe ili sudske ustanove, kao i davanja informacija u medije. Putnik i G O će sporove nastojati riješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

12. Obveze putnika. 
Putnik je dužan pridržavati se pravila ponašanja u smještajnim i drugim objektima, odnosno prijevoznim sredstvima i svojim postupcima ne smije onemogućavati nesmetano odvijanje programa putovanja kao i ugrožavati prava ostalih putnika u korištenju usluga G O. U slučaju da Putnik svojim ponašanjm uzrokuje štetu izvršitelju usluge, odnosno onemogućava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja, dužan je takvu štetu odmah otkloniti, odnosno nadoknaditi oštećenom pri čemu je u obvezi surađivati s izvršiteljem usluge i G O. Ako Putnik ugrožava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja, G O osim prava na naknadu štete ima pravo prekinuti putovanje, pri čemu će se smatrati da je putovanje prekinuto na zahtjev Putnika i pri čemu G O nije dužan snositi troškove povratka Putnika na mjesto polaska. U slučaju da je Putnik maloljetna osoba, odnosno dijete, roditelj/skrbnik je dužan prihvatiti povratak djeteta kući, odnosno doći po dijete o vlastitom trošku.

12. Obveze G O. 
G O je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru izvršitelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima putnika u skladu s dobrim običajima u turizmu. G O je dužan Putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. G O će sve navedene obaveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju više sile ili nepredviđenih okolnosti. Ako bude moguće G O će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. G O nije dužan pružati usluge izvan ovih Općih uvjeta.

13. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja. 
U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju, kao i oni koji su uplatiti akontacije za putovanje, trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Allianz Zagreb d.d., tel: 0800 5000 ili na email: osiguranje@allianz.hr te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja. Broj police jamčevnog osiguranja: 1500-173587603.

14. Osiguranje od odgovornosti. 
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, G O ima kod osiguravajućeg društva Allianz Zagreb d.d., sklopljenu policu broj 1500-173587603 o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnosi na paket-aranžman.

15. Zaštita osobnih podataka. 
Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci Putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju. G O se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje, osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija G O.

16. Informacije. 
Obavijesti koje putnik usmeno dobije na prijavnome mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu putovanja.

17. Završne odredbe. 
Ovi Opći uvjeti putovanja isključuju sve dosadašnje uvjete i uputstva o putovanju. Opći uvjeti putovanja su sastavni dio Ugovora kojeg putnik sklapa s G O, odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji G O. Moguća odstupanja od ovih Općih uvjeta moraju biti navedena u tekstu programa putovanja ili u Ugovoru.

G O putnička agencija d.o.o. u  Samoboru, Ljubičin prolaz 2,  21.03.2018.
Sadržaj ove stranice prilagođen je za uređaje s ekranima koji imaju najmanje 320px širine.
WEST SIDE INN
Zatvori
 • Adresa:Voorburgstraat 250, Amsterdam, 1059 VD, Netherlands
 • Telefon:+31 85 2733568
 • Fax:01131204108030
 • Već od
 • 1.669 €
Opis hotela
Location This fabulous, refined hotel is situated in the western part of Amsterdam's city centre, directly beside the main approach roads (the ring roads A10, A4,A2). Schiphol Airport, the RAI Congress Centre, the World Fashion Centre, the World Trade Centre and three leading museums (the Van Gogh Museum, the Rijksmuseum, the Stederijk Museum) are all within easy reach. Facilities The hotel features 216 accommodation units. A lobby and a reception are available to guests. A lift can be used to access the upper floors. Amenities include a baggage storage service and a safe. Internet access and wireless internet access are available in the public areas. Gastronomic options include a restaurant, a dining area, a breakfast room, a café and a bar. Guests can visit the supermarket to purchase daily necessities. A TV room is also among the amenities at the hotel. Guests arriving in their own vehicles can park in the car park. Other services include a laundry. Rooms The hotel offers non-smoking rooms. All rooms feature air conditioning, central heating and a bathroom. A double bed is provided in the carpeted accommodation units. A safe and a desk also feature. Convenient features include internet access, a telephone, a TV, a radio and wireless internet access. In each of the bathrooms, guests will find a shower and a hairdryer. Sports/Entertainment Guests can enjoy sport, leisure and relaxation options at the hotel. The terrace is the perfect place to while away the time. Leisure options at the hotel also include a gym and pool/billiards. A nightclub provides entertainment. Meals Breakfast is bookable as a board option. The hotel additionally offers snacks. Payment The following credit cards are accepted at the hotel: American Express, VISA, Diners Club and MasterCard.
Cijene
 • TRIPLE STANDARD
 • ROOM ONLY (Check policy)
 • CXL Deadline: 21/06/2016
 • EXTRA BED FOR CHILDREN IS NOT GUARANTEED.
Rezerviraj
RO
2.456 €
 • DELUXE ROOM 3 SINGLE BEDS NON SMOKING - FLEXIBLE RATE
 • ROOM ONLY (Check policy)
 • EXTRA BED FOR CHILDREN IS NOT GUARANTEED.
 • Room 0: Free Wireless Internet
Rezerviraj
RO
2.589 €
 • DELUXE ROOM 3 SINGLE BEDS NON SMOKING - FLEXIBLE RATE,DELUXE ROOM MULTIPLE BEDS NON SMOKING - FLEXIBLE RATE
 • ROOM ONLY (Check policy)
 • EXTRA BED FOR CHILDREN IS NOT GUARANTEED.
 • Room 0: Free Wireless Internet
Rezerviraj
RO
2.611 €
Sadržaji u hotelu
Non Smoking Rooms
Restaurant(s)
Bar/Lounge
24-Hour Front Desk
Parking
Elevator(s)
Internet Access
Smoke-Free Property
Sadržaji u sobama
Cable/Satellite TV
Hairdryer
Clock-Radio
Private Bath
In Room Safe
High Speed Internet Access
Shower only
Lokacija