Pretraga letova u tijeku...

Cijena navedena u rezultatu pretrage je konačna cijena!
Plaćajte American Express karticom do 24 rate bez kamata i naknada!
 
Opći uvjeti
1. Podaci o pružatelju usluga u turizmu
1.1 Pružatelj usluga u turizmu (dalje u tekstu: Organizator putovanja) jest EDUCATIONAL TRAVEL WORLD WIDE d.o.o. putnička agencija sa sjedištem u ulici Gajeva 2a, Sesvete – Zagreb, OIB 81056026568, identifikacijski kod HR-AB-01- 081027354 1.2 Ukoliko nije drugačije utvrđeno ovim Općim uvjetima o pružanju usluga u turizmu Educational Travel Worldwide d.o.o. putničke agencije (dalje u tekstu: Opći uvjeti), sva se komunikacija s Educational Travel Worldwide d.o.o može odvijati pisanim putem na adresu Educational Travel Worldwide, Sesvete, Zagreb, Gajeva 2a, elektroničkom poštom na adresu info@etw.hr, na broj telefona: +385 (0)1 581 0 809, i faksom na broj: +385 1 5810958
2. Značenje pojedinih izraza u ovim općim uvjetima
2.1 Osim ukoliko je izrijekom drugačije navedeno u Ugovoru o pružanju turističkih usluga koji sklapaju Putnik i Organizator putovanja (dalje u tekstu: Ugovor), pojmovi koji se koriste u Ugovoru i ovim Općim uvjetima imaju sljedeće značenje: Opći uvjeti - Opći uvjeti putovanja Educational Travel Worldwide d.o.o. Ugovor - ugovor o organiziranju putovanja, kojeg su Organizator putovanja, odnosno druga od njega ovlaštena osoba, i Ugovaratelj putovanja zaključili u svrhu realizacije putovanja prema točno određenom Programu putovanja odnosno prema Individualnom programu putovanja. Putnik - Fizička ili pravna osoba koja pribavlja turističku uslugu, fizička ili pravna osoba za čiji račun i/ili u čije ime se pribavlja turistička usluga ili bilo koja fizička ili pravna osoba na koju se prenosi pravo korištenja turističke usluge. Program putovanja - svaki objavljeni promidžbeni materijal koji se odnosi na točno određeni Paket aranžman kojim je ujedno i opisan plan putovanja te u tom pogledu, i kao takav predstavlja opću ponudu Organizatora putovanja koji sklapanjem Ugovora čini sastavni dio tog Ugovora, pod uvjetom da samim Ugovorom nije što drugo određeno. Turističke usluge - Usluge koje pruža Organizator putovanja, a koje se sastoje od paket aranžmana i/ili izleta i/ili tečajeva stranih jezika i obrazovanja u inozemstvu. Paket aranžman - unaprijed utvrđena kombinacija od najmanje dvije pojedinačne usluge koje se sastoje od prijevoza, smještaja ili drugih turističkih i ugostiteljskih usluga što čine cjelinu, a pružaju se u vremenu dužem od 24 sata ili uključuju barem jedno noćenje, te se prodaju po ukupno unaprijed utvrđenoj (paušalnoj) cijeni. Izlet - unaprijed utvrđena kombinacija od najmanje dvije pojedinačne usluge koje se sastoje od prijevoza ili drugih turističkih i ugostiteljskih usluga, a traju manje od 24 sata i ne uključuju noćenje (zajedno dalje u tekstu: Putovanje). Subagent – treće osobe putem kojih Organizator putovanja promovira, prodaje i ugovara svoja putovanja.
3. Predmet i sastavni dijelovi Ugovora
3.1 Ugovorom se uređuju prava i obveze Organizatora putovanja kao pružatelja usluga u turizmu te prava i obveze Putnika koji pribavlja turističku uslugu.
3.2 Ugovor se sastoji od: Programa putovanja kojim Organizator putovanja daje ponudu Putniku za Izlet ili Paket aranžman, ovih Općih uvjeta i Prijave kojom Putnik prihvaća ponuđeni Program putovanja.
3.3 Program putovanja, Opći uvjeti te Prijava, kada je to primjenjivo, čine sastavne dijelove Ugovora (dalje u tekstu: Sastavni dijelovi).
3.4 Ukoliko Organizator putovanja omogućava određene pogodnosti Putnicima, poput prava na sudjelovanja u nagradnom programu ili sl., uvjeti za stjecanje prava na pogodnosti i njihovo korištenje utvrđuju se pravilima tog programa koji ne čine sastavni dio Ugovora te ih Organizator putovanja može mijenjati na način utvrđen pravilima programa.
4. Prijave i sklapanje ugovora
4.1 Ugovor je sklopljen prihvatom ponude turističkih usluga navedenih u Programu putovanja od strane Putnika. Ponuda se prihvaća popunjavanjem obrasca u kojem su specificirane vrste, količine Turističkih usluga i način plaćanja (dalje u tekstu: Prijava) i njezinim potpisom od strane Putnika te suglasnosti za terećenje kartice/uplatom djelomičnog iznosa od ukupne cijene (dalje u tekstu: Predujam), koji je utvrđen Programom putovanja ili ovim Općim uvjetima. Prihvatom ponude na navedeni način sklopljen je Ugovor između Putnika i Organizatora putovanja, koji može biti Ugovor o organiziranju putovanja u slučaju kada je predmet ugovora paket-aranžman, odnosno Ugovor o turističkim uslugama u slučaju kada je predmet ugovora izlet (zajedno dalje u tekstu: Ugovor)
4.2 Podnošenjem potpisane Prijave za željene Turističke usluge i njenim potpisivanjem, podnositelj Prijave kao i svaka osoba koja ju potpisuje kao potencijalni korisnik Turističkih usluga ili zakonski zastupnik podnositelja Prijave ili drugog potencijalnog korisnika, u ime i za račun osobe čiji je zakonski zastupnik, potvrđuje: (i) da je prije podnošenja Prijave proučila sve Sastavne dijelove Ugovora te da prihvaća sve njihove odredbe i obvezuje se poštivati ih.
4.3.Educational Travel WorldWide ima pravo odbiti svaku Prijavu za Turističke usluge.
4.4 Ukoliko se naknadno pokaže da je Ugovor sklopljen na temelju netočnih ili nepotpunih podataka navedenih u Prijavi, Organizator putovanja je ovlašten raskinuti Ugovor bez ostavljanja dodatnog roka, sukladno odredbama članka 8.3 Općih uvjeta. 
5. Usluga koja je predmet Ugovora
5.1 Organizator putovanja pruža Turističke usluge u opsegu kako je to navedeno u Programu putovanja za svaki pojedini paket aranžman i/ili izlet.
5.2 Organizator putovanja može, na izričiti zahtjev Putnika, pružati Turističke usluge koje nisu objavljene u Programu putovanja (dalje u tekstu: Usluge na upit).
6. Obveze Organizatora putovanja
6.1 Organizator putovanja dužan je Putniku pružiti usluge koje imaju sadržaj i svojstva predviđena Ugovorom i skrbiti se o pravima i interesima Putnika, u skladu s poslovnim običajima u svojoj djelatnosti, osim u slučaju nastupa okolnosti koje su izvan kontrole Organizatora putovanja, isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima, Organizator putovanja nije dužan podmiriti sve dodatne troškove Putnika. A takvim se okolnostima smatraju osobito: – rat, ratna događanja, nemiri, terorističke akcije; – štrajkovi; – elementarne nepogode; – odluke nadležnih državnih tijela donijete nakon objave Programa putovanja, koje imaju obvezujući značaj; – otkazivanje letova i/ili kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava i sl.; – sve ostale slične izvanredne okolnosti koje Organizator putovanja nije mogao predvidjeti, izbjeći ni otkloniti.
6.2 Organizator putovanja dužan je u razumnom roku prije započinjanja putovanja, u pisanom obliku ili na drugom trajnom mediju, Putniku učiniti dostupnom obavijest o: mjestu među odredišta ili izmjene prijevoznog sredstva te vremenu dolaska u to mjesto; njegovu mjestu u prijevoznom sredstvu, imenu i prezimenu, adresi i broju telefona mjesnog zastupnika Organizatora putovanja ili, ako ga nema, osobi kojoj se putnik može obratiti u slučaju poteškoća ili, ako nema niti takve osobe, broju telefona ili drugom sredstvu koje mu omogućuje kontakt s Organizatorom putovanja; u slučaju putovanja maloljetnika, način uspostave neposredne veze s njim ili za njega odgovornom osobom; mogućnost sklapanja ugovora o osiguranju kojim se osiguravaju troškovi raskida ugovora od strane Putnika ili troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće ili bolesti.
6.3 Obavijesti koje dobije o Putniku, njegovoj prtljazi, njegovim kretanjima i imenima njegovih suputnika neće iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje police osiguranja, osobni podaci proslijedit će se osiguravajućem društvu i/ili na zahtjev nadležnog državnog tijela.
7. Pravo Organizatora putovanja na izmjenu sadržaja Ugovora
7.1 Ako Organizator putovanja prije početka putovanja učini značajnije izmjene u bitnim sastojcima Ugovora (program, smještaj, cijena) dužan je bez odgađanja o tome obavijestiti Putnika u pisanom obliku.
7.2 Ako organizator putovanja ponudi Putniku izmijenjeni Ugovor, ponuda mora sadržavati izmjene koje su izvršene te utjecaj tih izmjena na cijenu putovanja.
7.3 Ako ne prihvati izmjene Ugovora, Putnik može po svom izboru raskinuti Ugovor bez obveze naknade štete i troškova, ili koristiti drugo odgovarajuće Putovanje koje mu Organizator putovanja može ponuditi, bez doplate cijene ako mu je cijena viša, odnosno uz povrat razlike u cijeni ako mu je cijena niža.
7.4 Putnik je dužan priopćiti svoj izbor Organizatoru putovanja u roku od dva radna dana od dana primitka prijedloga izmjene Ugovora. Ako Putnik, sukladno čl. 7.3 ovih Općih uvjeta raskine Ugovor, Organizator putovanja dužan je bez odgađanja vratiti mu ono što je Putnik platio za Putovanje, osim troškova izdavanja vize ukoliko je taj postupak već započet u trenutku nastupa okolnosti iz čl. 7.3 ovih Općih uvjeta.
7.5 Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik nema pravo na naknadu štete ako do izmjene Paket aranžmana dođe zbog izvanrednih vanjskih okolnosti koje Organizator putovanja nije mogao predvidjeti, izbjeći ni otkloniti.
7.6 Ako nakon započinjanja Putovanja nije pružio veći dio ugovorenih usluga, ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, Organizator putovanja dužan je, o svom trošku, izvršiti odgovarajuće izmjene Programa putovanja za nastavak Putovanja te, ako je to potrebno, obeštetiti Putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga.
7.7 Ako nije moguće na odgovarajući način izmijeniti Program putovanja ili ako Putnik ne prihvati te izmjene iz opravdanih razloga, Organizator putovanja dužan je, o svom trošku, omogućiti Putniku povratak, odgovarajućim prijevoznim sredstvom, u mjesto polaska ili neko drugo mjesto, ako je Putnik s time suglasan, te nadoknaditi Putniku štetu koju je time pretrpio.
8. Pravo Organizatora putovanja na raskid Ugovora
8.1 Organizator putovanja može raskinuti Ugovor potpuno ili djelomično, bez obveze naknade štete putniku, ako prije ili za vrijeme ispunjavanja Ugovora nastupe izvanredne okolnosti navedene u članku 6.1 ovih Općih uvjeta, koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi, da su postojale u vrijeme sklapanja Ugovora, bile opravdan razloga da Organizator putovanja Ugovor ne sklopi.
8.2 Organizator putovanja pridržava pravo na raskid Ugovora bez obveza na naknadu štete i u slučaju da se za Putovanje ne prijavi potreban broj putnika, ako je o toj okolnosti obavijestio Putnika u primjerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana prije dana kada je Putovanje trebalo započeti. Minimalni broj putnika potreban za realizaciju pojedinog Putovanja naveden je u Programu putovanja za svako pojedino Putovanje.
8.3 Ako Organizator putovanja raskine Ugovor zbog razloga koji je na strani Putnika, Putnik nema pravo zahtijevati naknadu štete koju je pretrpio tim raskidom.
9. Cijene
9.1 Cijene Turističkih usluga objavljene su u kunama za svako pojedino Putovanje i vrijede od dana objave Programa putovanja. Cijene Turističkih usluga u drugim valutama koje kotiraju na tečajnoj listi Erste&Steiermärkische Bank d.d., preračunavaju se u kune prema srednjem tečaju za devize primjenjivom na dan plaćanja Predujma. Cijene Turističkih usluga u drugim valutama koje ne kotiraju na tečajnoj listi Erste&Steiermärkische Bank d.d., preračunavaju se u kune prema srednjem tečaju za devize primjenjivom na dan plaćanja Predujma.
9.2 Organizator putovanja može zahtijevati povećanje ugovorene cijene do 21 dana prije početka putovanja, ako je nakon sklapanja Ugovora došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu Putovanja, a za koje Organizator putovanja nije znao ni mogao znati. Organizator putovanja će o povećanju ugovorene cijene pisanim putem obavijestiti Putnika, najkasnije 7 dana prije početka Putovanja na posljednju adresu Putnika dostavljenu u Educational Travel Worldwide.
9.3 Putnik je suglasan i pristaje na povećanje cijene do visine 10% od cijene Turističke usluge navedene u Programu Putovanja, uslijed promjene cijena iz članka 9.2 ovih Općih uvjeta.
9.4 Ako bi povećanje cijene iznosilo više od 10% od ugovorene cijene, Putnik ima pravo raskinuti Ugovor uz raskidni rok od 5 dana. Raskidni rok počinje teći od dana dostave pisane izjave o raskidu Ugovora Organizatoru putovanja. U navedenom slučaju Putnik ima pravo na povrat uplaćene cijene i nije u obvezi nadoknaditi štetu Organizatoru putovanja, osim troškova izdavanja vize, ukoliko je taj postupak već započet prije nego što Organizator putovanja zaprimi izjavu o raskidu Ugovora. Smatrat će se da je Putnik pristao na povećanje cijene iznad 10%, ukoliko ne raskine Ugovor u roku od pet dana od dostave pisane obavijesti o povećanju cijene. Smatrat će se da je pisana obavijest dostavljena Putniku e-mailom na dan potvrde o primitku e-maila na e-mail kontakt adresu Putnika, faksom na dan odašiljanja na broj faksa Putnika uz pozitivan faks report, osobnim preuzimanjem na dan preuzimanja ili preporučenom poštom na dana predaje pošiljke ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga.
10. Obveze putnika
10.1 Putnik se obvezuje, odmah po sklapanju Ugovora, platiti Predujam u iznosu od 30% cijene Putovanja, odnosno 10% cijene za Usluge na upit, osim ukoliko nije što drugo određeno Programom putovanja. Preostali iznos do pune cijene Putnik se obvezuje platiti najkasnije 21 dan prije početka Putovanja.
10.2 Ukoliko Putnik na uplati preostali iznos cijene Putovanja u za to određenom roku, Ugovor se raskida, te će se primijeniti odredbe o raskidu Ugovora iz članka 8.3 ovih Općih uvjeta.
10.3 Putnik je dužan na zahtjev Organizatora putovanja dostaviti sve podatke potrebne za organiziranje Putovanja, a posebno za pribavljanje prijevoznih karata, rezervaciju smještaja te isprave potrebne za prelazak preko granice.
10.4 Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegove osobne isprave i njegova prtljaga ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, sanitarnim, monetarnim i drugim propisima.
10.5 Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima, te surađivati s predstavnikom Organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj vjeri.
10.6 Putnik odgovara za štetu što je prouzroči Organizatoru putovanja neispunjenjem obveza koje proizlaze iz Ugovora. Putnik je odgovoran za štetu koju svojom krivnjom, namjerno ili nepažnjom prouzroči Organizatoru putovanja odnosno davatelju usluge ili trećim osobama.
11. Pravo Putnika na raskid Ugovora
11.1 Putnik može u svakom trenutku potpuno ili djelomično raskinuti Ugovor, u kojem slučaju Organizator putovanja ima pravo na naknadu, koja se određuje prema vremenu preostalom do početka Putovanja na tečaj stranog jezika, kako slijedi: a) do 30 dana prije polaska na Putovanje -25% od cijene Putovanja; b) 29-15 dana prije polaska na Putovanje - 80% od cijene Putovanja; c) 14-0 dana prije polaska Putovanje - 100% od cijene Putovanja; d) nakon termina polaska na Putovanje - 100% cijene Putovanja.
11.2 Ukoliko su zbog raskida Ugovora od strane Putnika za Organizatora putovanja nastali troškovi koji premašuju iznos cijene Putovanja, Organizator putovanja ima pravo na naknadu tih troškova.
11.3 Organizator putovanja ima pravo samo na naknadu troškova ako je Putnik raskinuo Ugovor zbog okolnosti koje nije mogao izbjeći ili otkloniti i koje bi, da su postojale u vrijeme sklapanja Ugovora, bile opravdan razlog da ne sklopi Ugovor, a i u slučaju ako je Putnik osigurao odgovarajuću zamjenu ili je zamjenu našao sam Organizator putovanja.
12. Kategorizacija i opis usluga
12.1 Smještaj (hoteli/apartmani/privatni smještaj), prehrana, i ostale usluge objavljene u Programu putovanja opisani su prema turističkoj klasifikaciji prema pravu države u kojoj se objekt nalazi, u vrijeme izdavanja Programa putovanja. Standardi smještaja i usluga u pojedinim državama su različiti i nisu usporedivi.
12.2 Ukoliko Putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih obilježja (veličina, orijentacija, opremljenost i sl.), prihvatit će smještaj koji mu se dodjeli od strane recepcije hotela i/ili apartmana pri dolasku u hotel i/ili apartman, a kod Turističkih usluga koje obuhvaćaju i tečaj stranog jezika u inozemstvu Putnik će prihvatiti smještaj u hotelu ili apartmanu ili smještaj u obitelji koji mu dodijeli škola stranih jezika koju će Putnik pohađati, ukoliko Putnik nije izričito ugovorio sobu/ apartman odnosno smještaj u obitelji posebnih obilježja.
12.3 Organizator putovanja će nastojati udovoljiti zahtjevima Putnika koji želi promjenu dodijeljenog smještaja i u tom smislu će pregovarati s davateljem usluge, međutim ne snosi odgovornost ukoliko u tome iz bilo kojeg razloga ne uspije.
12.4 Smještaj u hotelima i/ili apartmanima i ulazak u sobe, prilikom dolaska u mjesto odredišta Putovanja, nije moguć prije 14 sati po lokalnom vremenu u mjestu odredišta Putovanja, a Putnik iz hotela i/ili apartmana, odnosno sobe mora izići najkasnije do 10 sati po lokalnom vremenu u mjestu odredišta Putovanja, na dan završetka Putovanja, odnosno na dan prelaska u neki drugi hotel i/ili apartman, ukoliko u Programu putovanja nije drugačije navedeno.
13. Zdravstveni propisi i zaštita
13.1 Za Putovanja u pojedine zemlje postoji obveza cijepljenja, te je ugovaranjem Putovanja u te zemlje Putnik preuzeo obvezu cijepiti se i pridržavati drugih zdravstvenih propisa i uputa za takva Putovanja. Cijepljenje je obvezno i kada takva obveza prema propisima nastupi i nakon. Ukoliko prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, iz zdravstvenih razloga Putniku cijepljenje nije dopušteno, liječnička potvrda o tome nadomjestiti će potvrdu o cijepljenju.
14. Putnikova prtljaga
14.1 Količina prtljage koju Putnik ima pravo besplatno prevesti u zrakoplovu određena je pravilima i uvjetima zrakoplovnog prijevoznika. Za svaki kilogram prtljage kojim se prekoračuje težina dozvoljenog besplatnog prijevoza, Putnik će platiti naknadu prema tarifama zrakoplovnih prijevoznika. Organizator putovanja nije odgovoran za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti tijekom putovanja ili u hotelu. Ukoliko dođe do gubitka i/ili uništenja prtljage Putnika prilikom prijevoza Putnika, za to je odgovoran prijevoznik koji vrši prijevoz Putnika (zrakoplovni prijevoznik, prijevoznik koji vrši prijevoz autobusom itd. ) i Putnik se mora obratiti samom prijevozniku u svezi svojih prigovora zbog gubitka i/ili uništenja prtljage te prijevoznik odgovara Putniku za svu štetu koja mu je nastala na prtljagi.
15. Putno osiguranje
15.1 Organizator putovanja će prilikom popunjavanja Prijave Putniku ukazati na mogućnost sklapanja polica s osiguravajućim društvima za putno osiguranje, te ostale vrste osiguranja za vrijeme trajanja Putovanja.
15.2 Putnik samostalno odlučuje o sklapanju polica s osiguravajućim društvima iz prethodnog stavka za sebe i druge osobe za koje ugovara Turističke usluge.
16. Jamčevina za paket aranžman i osiguranje od profesionalne odgovornosti
16.1 Organizator putovanja zaključio je Ugovor o jamčevnom osiguranju br. 1501-00000713 i osiguranju od profesionalne odgovornosti br. 1322-00040993 sa Wiener osiguranjem Vienna Insurance group d.d., Zagreb, za osiguranje jamčevine za turistički aranžman, za osiguranje svakog paket aranžmana od štete koju Organizator putovanja može prouzročiti Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman radi naknade Putniku. Ako zbog platne nemogućnosti ili stečaja Organizatora putovanja izostanu usluge paket aranžmana i troškova koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja Organizatora putovanja za povratak Putnika u mjesto polaska.
16.2 Prilikom ostvarivanja prava iz jamčevnog osiguranja i prava iz osiguranja o odgovornosti od osiguravatelja Putnik je dužan priložiti dokaz o uplati cijene paket aranžmana.
17. Osobni podaci
17.1 Putnik je upoznat i suglasan da Organizator putovanja koristi osobne podatke Putnika, uključivo i OIB, kao jedan od načina njegove identifikacije u svom poslovanju, u svrhu udovoljavanja zahtjevima Putnika za Turističkim uslugama, te ih u svrhu omogućavanja izvršenja Ugovorom preuzetih obveza prosljeđuje sudionicima u organizaciji Putovanja - davateljima usluga. Ukoliko Putnik želi opozvati pristanak na korištenje osobnih podataka u svrhu obrade zahtjeva za Turističkim uslugama, kao i pristanak na prosljeđivanja osobnih podataka sudionicima u organizaciji Putovanja - davateljima usluge, može pisani opoziv pristanka u svako doba dostaviti na adresu sjedišta Organizatora putovanja, Zagreb, Sesvete, Gajeva 2a.
18. Ustupanje prava i obveza, prijenos Ugovora
18.1 Organizator putovanja je ovlašten, bez suglasnosti Putnika ustupiti ili na drugi način prenijeti svoja prava i obveze iz Ugovora te je Putnik suglasan s obradom, uključujući i prijenos, njegovih osobnih podataka osobi na koju su prenijeta prava i/ili obveze iz Ugovora, odnosno kojoj je Ugovor ustupljen.
18.2 Ukoliko je Putnik spriječen započeti ugovoreno Putovanje, Putnik može odrediti drugu osobu da se umjesto njega koristi ugovorenim uslugama ako ta osoba udovoljava posebnim zahtjevima predviđenim za ugovoreno putovanje, ako o tome pravodobno obavijesti Organizatora putovanja i ako Organizator putovanja ima mogućnosti, obzirom na svoje ugovorne odnose s pružateljima usluga koje su sadržane u Putovanju, takvu zamjenu provesti. Zamijenjeni i novi Putnik solidarno su odgovorni za plaćanje cijene Putovanja i troškova izazvanih zamjenom.
18.3 Za Ugovor mjerodavno je pravo Republike Hrvatske. 
19. Reklamacije
19.1 Ako Putnik za vrijeme putovanja istakne prigovor zbog neispunjenja ili neurednog ispunjenja neke od ugovorenih usluga od strane Organizatora putovanja, Organizator putovanja ili njegov mjesni zastupnik dužni su na prikladan način riješiti taj prigovor, ukoliko to bude moguće. Ukoliko Putnik za vrijeme Putovanja istakne prigovor u odnosu na hotelski i/ili apartmanski smještaj, taj prigovor Putnik mora izravno na licu mjesta uputiti u pisanom obliku i upiše u knjigu žalbe kod davatelja usluge na licu mjesta, hotelu i/ili apartmanu za vrijeme smještaja u hotelu ili apartmanu, temeljem čega će mu hotel i/ili apartman izdati potvrdu o izjavljenom prigovoru s kojom potvrdom se je Putnik dužan obratiti Organizatoru putovanja u roku od 8 dana od dana završetka Putovanja.
19.2 Putnik je dužan u pisanom obliku obavijestiti o neispunjenju ili neurednom ispunjenju bilo koje usluge iz Ugovora osobu koja je tu uslugu pružila, što je prije moguće, a Organizatora putovanja u roku od 8. dana od dana završetka putovanja. Organizator putovanja neće uvažiti prigovor Putnika upućen nakon proteka roka iz prethodnog članka, kao ni onaj koji je Putnik propustio uputiti bez odlaganja za vrijeme putovanja iz članka 19.1, jer je time onemogućio Organizatora putovanja da otkloni prigovor na vrijeme. Organizator će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na licu mjesta.
19.3 Ukoliko Putnik rezervira Turističku uslugu tijekom perioda last minute rezervacije Putnik nema pravo prigovora na kvalitetu smještaja u hotelu i/ili apartmanu.
20. Završne odredbe
20.1 Ovi opći Uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg putnik sklapa s Educational Travel Worldwide, odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji Educational Travel Worldwide d.o.o.
20.2 Ovi Opći uvjeti putovanja stupaju na snagu dana 18.05.2016.
Sadržaj ove stranice prilagođen je za uređaje s ekranima koji imaju najmanje 320px širine.
WEST SIDE INN
Zatvori
 • Adresa:Voorburgstraat 250, Amsterdam, 1059 VD, Netherlands
 • Telefon:+31 85 2733568
 • Fax:01131204108030
 • Već od
 • 1.669 €
Opis hotela
Location This fabulous, refined hotel is situated in the western part of Amsterdam's city centre, directly beside the main approach roads (the ring roads A10, A4,A2). Schiphol Airport, the RAI Congress Centre, the World Fashion Centre, the World Trade Centre and three leading museums (the Van Gogh Museum, the Rijksmuseum, the Stederijk Museum) are all within easy reach. Facilities The hotel features 216 accommodation units. A lobby and a reception are available to guests. A lift can be used to access the upper floors. Amenities include a baggage storage service and a safe. Internet access and wireless internet access are available in the public areas. Gastronomic options include a restaurant, a dining area, a breakfast room, a café and a bar. Guests can visit the supermarket to purchase daily necessities. A TV room is also among the amenities at the hotel. Guests arriving in their own vehicles can park in the car park. Other services include a laundry. Rooms The hotel offers non-smoking rooms. All rooms feature air conditioning, central heating and a bathroom. A double bed is provided in the carpeted accommodation units. A safe and a desk also feature. Convenient features include internet access, a telephone, a TV, a radio and wireless internet access. In each of the bathrooms, guests will find a shower and a hairdryer. Sports/Entertainment Guests can enjoy sport, leisure and relaxation options at the hotel. The terrace is the perfect place to while away the time. Leisure options at the hotel also include a gym and pool/billiards. A nightclub provides entertainment. Meals Breakfast is bookable as a board option. The hotel additionally offers snacks. Payment The following credit cards are accepted at the hotel: American Express, VISA, Diners Club and MasterCard.
Cijene
 • TRIPLE STANDARD
 • ROOM ONLY (Check policy)
 • CXL Deadline: 21/06/2016
 • EXTRA BED FOR CHILDREN IS NOT GUARANTEED.
Rezerviraj
RO
2.456 €
 • DELUXE ROOM 3 SINGLE BEDS NON SMOKING - FLEXIBLE RATE
 • ROOM ONLY (Check policy)
 • EXTRA BED FOR CHILDREN IS NOT GUARANTEED.
 • Room 0: Free Wireless Internet
Rezerviraj
RO
2.589 €
 • DELUXE ROOM 3 SINGLE BEDS NON SMOKING - FLEXIBLE RATE,DELUXE ROOM MULTIPLE BEDS NON SMOKING - FLEXIBLE RATE
 • ROOM ONLY (Check policy)
 • EXTRA BED FOR CHILDREN IS NOT GUARANTEED.
 • Room 0: Free Wireless Internet
Rezerviraj
RO
2.611 €
Sadržaji u hotelu
Non Smoking Rooms
Restaurant(s)
Bar/Lounge
24-Hour Front Desk
Parking
Elevator(s)
Internet Access
Smoke-Free Property
Sadržaji u sobama
Cable/Satellite TV
Hairdryer
Clock-Radio
Private Bath
In Room Safe
High Speed Internet Access
Shower only
Lokacija